YAPI GEÇERLİLİĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YAPI GEÇERLİLİĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Ekim 2022 Kapsam geçerliliği örnek Kapsam ve yapı geçerliliği farkı Yapı geçerliliği örnek 0
Denormalizasyon Nedir?

YAPI GEÇERLİLİĞİ

Araştırma tasarımı ve metodolojisi bağlamında, yapı geçerliliği terimi, nedensel ilişkinin temelinin yorumlanmasıyla ilgilidir ve çalışmanın sonuçları ile araştırmaya rehberlik eden teorik temeller arasındaki uyumu ifade eder.

Yapı geçerliliğinin odak noktası genellikle çalışmanın bağımsız değişkenidir. Özünde, yapı geçerliliği, bulgularla desteklenen teorinin sonuçların mevcut en iyi açıklamasını sağlayıp sağlamadığı sorusunu sorar. Başka bir deyişle, deneysel müdahale (bağımsız değişken) ile gözlemlenen fenomen (bağımlı değişken) arasındaki ilişkinin, araştırmacılar tarafından önerilen temel yapı veya açıklama nedeniyle nedenidir.

Bir çalışmanın yapı geçerliliğini geliştirmek için iki temel yöntem vardır. Birincisi, güçlü yapı geçerliliği, bir çalışmanın değişkenlerinin açıkça ifade edilmiş ve doğru operasyonel tanımlarına dayanır. İkincisi, çalışmanın altında yatan teori, güçlü bir kavramsal temele sahip olmalı ve iyi onaylanmış yapılara dayanmalıdır. Yapı geçerliliğini geliştirmek için birkaç yol önerin; bunlar listelenir.

Bir çalışmada yapı geçerliliğinin önemini göstermek için basit bir örneği ele alalım. Bir araştırma ekibi, bir dizi farklı ülkede ölüm oranlarına katkıda bulunan faktörleri incelemekle ilgileniyor. Çalışmanın kapsamı, gerçek katılımcıların kullanılmasını yasaklar, bu nedenle araştırmacılar, farklı ülkeler arasındaki istatistiksel ilişkileri ve mevcut demografik verileri analiz edecekleri korelasyonel bir çalışma yürütmeye karar verirler.

Araştırmacılar, eğitim düzeyi ve aile gelirinin ölüm oranıyla önemli ölçüde ilişkili olacağını varsayıyorlar. Spesifik hipotez, eğitim düzeyi ve aile geliri arttıkça ölüm oranının düşeceğidir. Başka bir deyişle, araştırmacılar ölüm oranı ile eğitim düzeyi ve aile geliri arasında negatif bir ilişki olduğunu varsayıyorlar.

Çalışmada test edilen temel yapı, bu iki faktörün eğitim düzeyi ve aile geliri ile ölüm oranı arasında negatif bir ilişki olduğudur. Araştırmacılar analizlerini yürütürler ve ölüm oranlarının eğitim düzeyi ve aile geliri ile negatif ilişkili olduğu hipotezlerinin doğrulandığını keşfederler. Araştırmacılar, eğitim düzeyi ve aile gelirinin ölüm olasılığını azaltan koruyucu faktörler olduğu sonucuna varıyor.

Bu, sonuçlar için en olası açıklama mı, yoksa çalışmanın nedenselliğe (veya yapı geçerliliğine) ilişkin hipotezine bir tehdit işlevi görebilecek daha iyi bir açıklama olabilir mi? Çalışmanın sonuçları için daha iyi bir nedensel açıklama ne olabilir?

Sonuçların olası bir alternatif açıklaması, daha yüksek eğitim düzeylerinin ve aile gelirinin, çalışmada dikkate alınmayan başka bir faktörle ilişkili olmaları nedeniyle ölüm oranlarını düşürmesi olabilir. Eğitim düzeyinin genellikle gelir düzeyiyle pozitif ilişkili olduğu düşünüldüğünde, yüksek eğitim düzeyleri daha yüksek gelir düzeylerine yol açma eğilimindedir.

Daha yüksek bir gelir düzeyi genellikle daha yüksek kalitede sağlık hizmetlerine erişim gibi daha geniş çeşitlilikteki ayrıcalıklara ve hizmetlere erişim sağlar. Bu nedenle sağlık hizmetlerine erişim, eğitim düzeyi ve aile geliri ile ilişkilidir ve çalışmada elde edilen sonuçlar için (araştırmacılar tarafından benimsenenler dışında) makul bir nedensel açıklamadır.


Yapı geçerliliği örnek
Yapı geçerliliği nedir
Kapsam ve yapı geçerliliği farkı
Yapı geçerliliği soruları
Kapsam geçerliliği örnek
Görünüş geçerliliği
Yapı geçerliliği KPSS
Kapsam geçerliliği Nedir


Araştırma bağlamında, yapı geçerliliğine tehdit oluşturabilecek fenomenler vardır. İç ve dış geçerlilikte olduğu gibi, tehditlerin sayısı ve türleri, çalışmanın özgün yönleri ve tasarımı ile ilgilidir. Genel olarak, bu tehditler, araştırmacının çalışmanın sonuçlarından nedensel çıkarımlar yapma becerisine müdahale eden bir çalışmanın özellikleridir.

Daha önceki iç ve dış geçerlilik tartışmalarımızda, belirli ve iyi tanımlanmış tehditleri belirleyip kategorilere ayırabildik. Yapı geçerliliğine yönelik tehditleri sınıflandırmak daha zordur çünkü bunlar çalışmanın tasarımı ve incelenen temel teorik yapı ile ilgili herhangi bir şey olabilir.

Buna rağmen, geçerliliği oluşturmaya yönelik en yaygın tehdit kaynakları, deneysel durumu çevreleyen koşullar, deneyci beklentileri ve katılımcıların özellikleri gibi bu bölümde daha önce tartışılan dış geçerliliğe yönelik bazı tehditlerle yakından paraleldir.

Yapı Geçerliliğini Geliştirme

Yapı geçerliliğini geliştirmek için aşağıdaki önerileri yapın:

• Soyut kavramın veya bağımsız değişkenin net bir operasyonel tanımını sağlayın.
• Bağımsız değişkenin deneysel temsilinin beklenen sonucu ürettiğini göstermek için veri toplayın.
• Bağımsız değişkenin ampirik temsilinin, ilgili ancak farklı kavramsal değişkenlerin ölçümleriyle değişmediğini göstermek için veri toplayın.
• Bağımsız değişkenin manipülasyon kontrollerini gerçekleştirin.

Geçerliliği Oluşturmaya Yönelik Tehditler

Yapı geçerliliğine yönelik tehditler, araştırmacının çalışmanın sonuçlarından nedensel çıkarımlar yapma becerisine müdahale eden çalışmanın benzersiz yönleri ve tasarımı ile ilgilidir.

İSTATİSTİKSEL GEÇERLİLİK

Bu bölümde tartışacağımız son geçerlilik türü, kritik öneme sahip ancak sıklıkla gözden kaçan istatistiksel geçerlilik kavramıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, istatistiksel geçerlilik (istatistiksel sonuç geçerliliği olarak da anılır), bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan sonuçların doğruluğunu etkileyen nicel değerlendirmenin yönlerini ifade eder.

İstatistiksel prosedürler tipik olarak iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi test etmek ve gözlemlenen bir istatistiksel etkinin tesadüften mi kaynaklandığını yoksa nedensel bir ilişkinin gerçek bir yansıması mı olduğunu belirlemek için kullanılır. En basit düzeyde, istatistiksel geçerlilik, bir çalışmanın sonuçlarından çıkarılan istatistiksel sonuçların makul olup olmadığı sorusunu ele alır.

Hipotez testi ve istatistiksel değerlendirme kavramları birbiriyle ilişkilidir ve istatistiksel geçerliliği değerlendirmek için temel sağlarlar. İstatistiksel değerlendirme, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin doğasını değerlendirmek için kullanılan gerçek istatistiklerin teorik temeline, mantığına ve hesaplama yönlerine atıfta bulunur.

Diğer şeylerin yanı sıra, istatistiksel tekniklerin seçimi genellikle çalışmada test edilen hipotezlerin doğasına bağlıdır. Bu, hipotez testi kavramının istatistiksel geçerlilik tartışmamıza girdiği yerdir. Basitçe söylemek gerekirse, her çalışma, çalışmanın metodolojik tasarımına, istatistiksel analizlere ve ortaya çıkan sonuçlara rehberlik eden bir veya daha fazla hipotez tarafından yönlendirilir.

Tartışıldığı gibi, araştırmada iki ana hipotez türü vardır: boş hipotez (genellikle H0 olarak adlandırılır) ve deneysel hipotez (hipotez sayısına bağlı olarak genellikle H1, H2, H3 vb. olarak gösterilir) . Deneysel hipotez, çalışmada incelenen değişkenler arasında tahmin edilen ilişkiyi temsil eder. Tersine, sıfır hipotezi, incelenen değişkenler arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını ifade eder.

Bu noktada, istatistiksel analizler ve hipotez testleri ile ilgili olduğu için araştırma metodolojisindeki önemli bir konvansiyonu gözden geçirmeliyiz. Sıfır hipotezini reddetmek, bağımsız değişkenin etkisini değerlendirmede gerekli bir ilk adımdır.

Bu nedenle, istatistiksel analizler açısından, deneysel hipotezler üzerinde değil, her zaman sıfır hipotezi üzerinde odaklanılır. Deney ve kontrol koşulları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunursa, araştırmacılar sıfır hipotezini reddederler. Buna karşılık, deneysel ve kontrol koşulları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazsa, araştırmacılar boş hipotezi korurlar.

Bu bölümde tartışılan diğer geçerlilik biçimlerinde olduğu gibi, istatistiksel geçerliliğe yönelik çok sayıda tehdit vardır. En yaygın olanları, düşük istatistiksel güç, deneysel prosedürlerdeki değişkenlik ve katılımcı özellikleri, ölçümlerin güvenilmezliği ve çoklu karşılaştırmalar ve hata oranlarıdır. Bu tehditlerin her biri, çalışmanın nedensel ilişkileri betimleme ve makul rakip hipotezleri dışlama yeteneği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir