ANLATIMLARIN ANALİZİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 ANLATIMLARIN ANALİZİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

24 Kasım 2022 Bartlett küresellik testi nedir Pcr analizi Nasıl yapılır Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farklar 0
Aile Ağacı Verileri

 ANLATIMLARIN ANALİZİ

Aşağıda, kamu anlatılarının kurumsal düzeyde nasıl bir araya getirildiğini anlamak için yüksek öğretim araştırmalarında anlatı analizi uygulamalarını göstermek için iki örnek sunuyoruz. Analiz edilen veriler, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık’ı kapsayan Avrupa’daki Dönüşen Üniversiteler (EUROHESC) projesinde toplanmıştır.

İlk durumda, bireysel anlatıların yüksek öğretim kurumsal yönetimine ilişkin kamusal anlatıların söylemsel unsurlarını nasıl canlandırdığına baktık. Analiz, yeni kamu yönetimi söylemsel unsurları ile ağ yönetişimi, yeni yönetişim ve yönetişim reformlarının anlamının sabitlenmesi için mücadele eden meslektaş yönetişimi gibi diğer yönetişim anlatılarından gelenler arasındaki gerilime/çatışmalara odaklanır.

Üniversite yönetişimi üzerine önceki araştırmalar, ortak problem tanıma ve ortak problem çözme açık hedefi ile tasarlanmış ağların geliştirilmesi gibi ağ yönetişiminin söylemsel unsurlarını tanımlamıştır; yüksek öğretim kurumları arasındaki ağların geliştirilmesi; yüksek öğretim sisteminin yönetişiminde önemli bir rol oynayan ağlar; ‘hafif dokunuş’ sistemleri şeklini alan daha yumuşak liderlik ve harici kontrol sistemleri vb.

Düğüm noktası tam olarak ağların gelişimine dayanan ağ yönetişiminin kamusal anlatısı, “aktörlerin pozisyonunun ve ağdaki diğer aktörlerle olan ilişkilerinin türü ve doğası sonuçları belirler.

“Üçüncü şahıs hükümetinin” işbirlikçi özelliklerini vurgularken yeni yönetişimin kamusal anlatısı, aşağıdakiler gibi unsurlar etrafında organize edilir: (a) kamuya karşı özelden kamuya ve özele geçiş; (b) hiyerarşi yerine ağlara odaklanma; (c) komuta ve kontrolden müzakere ve iknaya geçiş; (d) yönetim becerilerinden etkinleştirme becerilerine geçiş.

Buna karşılık, meslektaşlar arası yönetişimin kamusal anlatısı, yönetişim organlarında kurumsal destekçilerin temsilinin altını çizer ve disiplin alanları etrafında örgütlenmiş akademik grupların otoritesine dayanır. Meslektaş anlatısı, akademisyenlerin araştırma sözleşmelerinin yönetimi, akademik personelin atanması ve öğrencilerin seçilmesi ve işe alınması da dahil olmak üzere araştırma ve öğretimle ilgilenmek için önemli bir gücü olduğunu vurgular.

Bu anlatı, akademisyenlerin ve akademik öz-düzenlemenin merkezi öneminin altını çizen bir düğüm noktası etrafında düzenlenmiştir. Kamu yönetimi anlatılarının atıfta bulunulan unsurları, öğrenciler için kurumlar arasında rekabetin teşvik edilmesi; bütçe kısıtlamalarının sertleştirilmesi; sistem ve kurumların dikey yönlendirmesi; piyasaya dayalı araştırma finansmanı; “yönetim yönetmeli” kisvesi altında yönetimin geliştirilmesi; rektörlerin ve orta düzey yöneticilerin daha güçlü yönetsel rolleri vb.

İkinci durumda, anlatıların kurumsal aktörlerin algılarının inşasını nasıl etkilediğine ve yönetişim ve yönetime farklı anlamlar atfetmeye nasıl katkıda bulunduğuna baktık. Hem görüşmelerin hem de ankete verilen yanıtların üst-anlatılar, kamusal, kavramsal ve bireysel anlatılar arasındaki etkiyi ve eklemlenmeyi ifade ettiği varsayılır.

Amaç, yönetişimi ve yönetimi, kurumsal aktörlerin algılarını kullanarak anlamlarının sabitlenmesi sürecinde değişken gösterenler olarak keşfetmekti.

Yönetişim, karar verme yapılarının ve süreçlerinin tasarlandığı ve uygulamaya konulduğu kurallar ve mekanizmalarla ilgiliyken, yönetim, yönetim yapıları tarafından belirlenmiş kurallar temelinde belirlenen hedeflerin uygulanmasını ifade eder. Yeni kamu yönetimi anlatısındaki temel kaygı, iç ve dış paydaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğine, etkinliğine ve kalitesine dayanmaktadır.

Analiz, bir anketin analizinden kaynaklanan değişken gösterenlere yüklenen dengeleyici anlamların ortaya çıkışını aydınlatır. Bu araştırma aracı, diğer tüm araştırma araçları gibi, farklı anlatı türlerinin araştırmacıların kendileri üzerindeki etkisini sunar.

İncelenen ankette, yönetişim ve yönetimle ilgili soruların, yeni kamu yönetiminin düğüm noktalarını, yani verimlilik ve etkililiği yansıttığı iddia edilebilir. Avrupa ülkeleri, farklı hız ve oranlarda, yeni kamu işletmeciliğinin teşvik ettiği yönetsel yaklaşım üzerinde birleşmiş görünmektedir.


Bartlett küresellik testi nedir
Pcr analizi Nasıl yapılır
Kmo değeri Kaç olmalı
Kmo değeri nasıl yükseltilir
Açımlayıcı faktör analizi Nedir
Bartlett testi Nedir
Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farklar
Faktör analizi Nedir


Yüksek Öğrenim Yönetişiminde Anlatılar ve Karar Verme

Almanya, İtalya ve Portekiz’deki üç üniversitede kurumsal liderlerle (Rektörler, Senato üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkezi Yönetim ve Dekanlar) karar alma süreçleri hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Bir Alman üniversitesinde bir üniversite kolejinin oluşturulması ve disiplinlerarası bir liberal sanatlar ve bilimler lisans programının başlatılması, bir İtalyan üniversitesinde yüksek öğretim sistemindeki reformun bir sonucu olarak bölümlerin birleştirilmesi ve kurulması. Bir Portekiz üniversitesindeki bir doktora okulunun analiz edilen karar verme süreçleriydi.

Almanya örneğinde, örgütsel iletişimin kurumsal karar vermenin etkinliği için çok önemli olduğu ileri sürülmüştür. Örgütsel iletişimin önemi, örneğin ağ yönetişiminden ve meslektaş anlatılarından kaynaklanan unsurları yeni kamu yönetiminin zararına yansıttı.

Ağ yönetişiminin ve yeni yönetişimin söylemsel unsurları, Almanya’dan bir üniversite liderliği temsilcisinin anlatısında mevcuttur. Üniversitelerin örgütsel özgüllüklerinin, ‘sadece görevleri yerine getirmek yerine ortak hedeflere bağlılığı’ güvence altına almak için güçlü ilişkiler kurma ve aktörleri karar alma süreçlerine dahil etme ihtiyacının farkındaydılar.

Aynı şekilde, görüşülen Dekan, daha iyi bir hedef odaklı çalışma ortamını teşvik etmek için tüm Dekanları, Rektörlüğü ve üniversitenin seçilmiş merkezlerinin liderlerini bir araya getiren resmi olmayan bir organ olan Zukunftskommission’ın oluşturulmasını vurguladı. Aşağıdan yukarıya iletişimi geliştirmek amacıyla resmi olmayan bir diğer kurum olan Dekanerunde’nin kurumsal etkinliği kolaylaştıran bir araç olduğu gösterildi. ‘Güven’ meslektaş değerlerin bir izi olarak ortaya çıktı.

Yönetişim anlatılarından kaynaklanan söylemsel öğeler, ulusal ve kurumsal bağlamlarla etkileşimle şekillenir. Alman yüksek öğrenimi, 1980’lerin ortalarında kamu yönetimi tartışmalarında tanıtılan yeni kamu yönetimine geç kalmıştı. Ancak 1990’ların ortalarında yüksek öğretim alanında görünür hale geldi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, geleneksel üniversite yönetişiminin hibrit düzenlemeleri ve yeni kamu yönetiminden ilham alan yönetişim modelleri tanımlanabilir. Yeni yönetişim kamu anlatısının altını çizdiği yönetişim programlarından politika araçlarına geçiş, devlet düzenlemesinin ve yönetişim rolünün yeniden şekillendirilmesini yansıtıyordu.

Alman üniversitesinde, üniversite yönetiminde Rektörlüğün merkezi olması, yönetsel özyönetim fikrinin altını çizmektedir. Akademik Senato’nun sürdürülmesi, yönetişim yapısındaki yeni kamu yönetimi unsurlarını inceleyerek ve Almanya’da ‘yönetimsel özyönetimi inşa etmek için çoğu önlemin’ olduğu fikrini destekleyerek, karar alma süreçlerinde kolej yönetişimine atfedilen önemi yansıtıyor. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir