Bilgi Teknolojilerinin Kabulü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Teknolojilerinin Kabulü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2022 Bilgi TEKNOLOJİLERİ ve ARAÇLARI dersi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yeni bilgi teknolojileri 0
Konu Alanı Analizi

Kültürler Arasında Bilgi Teknolojilerinin Kabulü

Küreselleşme bağlamında, dünyanın her yerindeki şirketler (gelişmiş ve az gelişmiş olanlar) giderek daha sofistike ve karmaşık hale gelen bilgi teknolojilerini (BT) kullanıyor. Bu teknolojiler, bilginin çok düşük maliyetlerle elde edilebilmesi, işlenebilmesi ve iletilebilmesi nedeniyle rekabet avantajı elde etmek için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bununla birlikte, şirketlerin BT’den tam olarak yararlanabilmeleri için, bu BT’nin sunduğu yeni zorlukları anlamaları gerekir. Aslında kuruluşlar, iş faaliyetlerine en uygun BT’yi benimseseler de, kuruluş üyeleri onu uygun şekilde kullanmadıkça performanstan yararlanmayı garanti edemezler.

“Uygun BT’ye sahip olmak, etkin bir şekilde kullanmak için gerekli ancak yeterli koşul değildir”e göre. Sınırsız ara bağlantı olanaklarına ve artan sayıda ortaklıklara yol açan küreselleşmeyle birlikte, az gelişmiş ülkelere ait firmalar, yeni bilgi teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. rekabet güçlerini artırması bekleniyor.

Bununla birlikte, bu teknolojilerin kuruluşlar tarafından gönüllü olarak satın alınmasına rağmen, bireysel düzeyde çalışma bağlamında tam olarak kullanılmadığını veya kabul edilmediğini fark ediyoruz. BT kullanımı ve benimsenmesindeki farklılıklar, farklı ülkelerde ve bağlamlarda BT uygulamasına ilişkin birçok tanımlayıcı çalışmada rapor edilmiştir.

Tespit edilen bu farklılıkların temel nedenleri teknik, ekonomik veya yönetseldir. Bu bölümdeki temel amacımız, daha yakından incelenmeyi hak eden bir konuya, yani kültürel faktöre ışık tutmaktır. Aslında, ikincisinin ülkeler arasında BT’nin benimsenmesi ve kullanımındaki farklılıklar için ilginç bir açıklama olması bekleniyor.

Ayrıca kültür, çeşitli yönetsel ve organizasyonel konuların açıklayıcı bir faktörü olarak kullanılmıştır. Bilgi sistemleri (BS) alanındaki literatür, kültür ve BT uygulaması arasındaki ilişkinin doğasını keşfetmeye çalışan az sayıda çalışma sunmaktadır.

Ayrıca, IS üzerine yapılan önceki kültürler arası çalışmaların çoğu, IT’ye yönelik bireysel davranışa neredeyse hiç odaklanmamıştır; genellikle BT aktarımına, BT uygulamasıyla ilgili kurumsal özelliklere veya son kullanıcı bilgi işlem özelliklerine odaklanmışlardır.

Ayrıca, bu çalışmalar makro analiz düzeyinde kültür kavramına odaklanmıştır (yani, her ülkenin farklı bir kültürel değerler dizisi ile karakterize edildiğini varsayarak, farklı ülkelerdeki İD ile ilgili davranışları karşılaştırmaya çalışmışlardır).

Örneğin, 51 ülke ve üç bölgenin kültürel sınıflandırmasını kullanarak Japonya ve ABD’de BT yayılımını incelerken, Japonların belirsizlikten kaçınmada yüksek ve Amerikalıların bu boyutta düşük olduğu varsayılmıştır.

Ulusal kültürün BT’nin benimsenmesi ve kabulünü etkileyen bir faktör olduğuna işaret eden birikmiş kanıtlar olmasına rağmen, bu konuyu bireysel düzeyde ele alan çok az çalışma vardır. Bu nedenle, bu bölümün temel amacı, belirli kültürel değer boyutlarını teknoloji kabul modeline entegre ederek, makro düzeyde bir yapı olsa da ulusal kültürün BT’nin benimsenmesindeki etkisini inceleyen kavramsal bir çerçeve sağlamaktır.


BTK
Tarım BAKANLIĞI Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Yeni bilgi teknolojileri
Bilgi TEKNOLOJİLERİ ve ARAÇLARI dersi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
bilgi ve iletişim teknolojileri – pdf
BTK Akademi
Bilgi Teknolojileri is İlanları


Ulusal kültürü karakterize eden kültürel boyutlar (bireycilik/toplulukçuluk, güç mesafesi, erkeklik/dişillik, belirsizlikten kaçınma, yüksek/düşük iletişim bağlamı ve çok-zamanlılık/tek-zamanlılık) değer boyutları olduğundan, bu çerçevenin bireysel düzeyde kullanılması amaçlanmaktadır. bireysel psikolojik eğilimler ve TAM, bireysel düzeyde kabulü yakalamak için tasarlanmıştır.

Bölümü dört kısma ayırdık. İlk bölüm, IS alanındaki karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmaların bir incelemesine ayrılmıştır. İkinci bölüm, antropoloji veya kültürler arası psikoloji gibi çeşitli disiplinlerin literatüründe bulunan kültür teorisine genel bir bakış sunar.

Üçüncü bölüm, bilgi teknolojisi kullanımının en cimri modeli olduğu değerlendirilen TAM’ın sunumuna ve TAM ile ilgili uzantılara odaklanmaktadır. Dördüncü bölüm, ulusal kültürün BT kullanımını nasıl etkileyebileceğini açıklamak için geliştirilen kavramsal çerçeveyi destekleyen mantığı sunmayı amaçlamaktadır.

Ulusal Kültür ve Bilgi Sistemlerini İçeren Çalışmalar

IS alanındaki kültürel meselelere odaklanan önceki araştırmalar, esas olarak iki ana ve farklı bakış açısıyla yürütülmüştür. Emic perspektifi “tek bir kültür-sistemi içinde davranışı incelerken” etik perspektif evrensellere odaklanır ve davranışı “sistemin dışında bir konumdan ve çeşitli kültürlerle karşılaştırmalı olarak” inceler.

Uluslararası ve kültürlerarası çalışmaların daha kapsamlı sınıflandırmalarını sağladık. Bu konuları incelemek için dört araştırma yaklaşımı önerdiler; yani üniter form, gestalt formu, indirgenmiş form ve hibrit form. Bu yaklaşımların farkı, “bileşenlerinden çok sistemlerin bütününün incelenmesi”nden kaynaklanmaktadır.

Üniter form, bu grubun belirli yapılarını ve kavramlarını kullanarak belirli bir kültürel grubun anlaşılmasını vurgular. Aslında, bu tür bir yaklaşım, belirli bir davranışın belirli bir ortamda nasıl tezahür ettiğini bilmeye odaklandığı kadar, kendi başına kültürel boyutlarla pek ilgilenmez. Böyle bir bakış açısına dayalı olarak evrenseller oluşturma girişimi yoktur.

Gestalt form, üniter sistem formundan farklı olarak, fenomenin farklı bağlamlardaki benzer bir fenomenle karşılaştırılmasına odaklanır ve “yapılar ve ilişkiler, sistemlerin kendisinden ziyade genel ilkelerden türetilir”. Bu yaklaşım, araştırmacı bir modelin uluslar arasında genellenebilirliği ile ilgilendiğinde uygundur.

İndirgenmiş form, belirli bir davranış hakkında varsayımda bulunurken bir kültürel boyutla ilgili durum gibi, kültürün belirli bir özelliğine ilişkin olarak ilgi olgusunu inceler. Genel olarak, bir modelin menşe ülkeye göre uygulanabilirliğindeki farklılıkları açıklayan karşılaştırmalı araştırmalar aslında indirgenmiş formu kullanıyor. Kültürel açıklama özel olarak sağlanır.

Hibrit form, benzerlikler ve farklılıklar arayışında karşılaştırmanın ötesine geçer ve araştırmacıların bir kültürün belirli yönlerinin fenomeni nasıl açıklayabileceğini açıklamalarına olanak tanır. Ulusa veya kültüre bir ‘kara kutu’ olarak güvenmek, teorik ilişkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanması lehine terk edilir.

IS alanında kültürler arası araştırmaların daha iyi görülebilmesi için, IS konusunda kültürler arası çalışmaların bir özetini sınıflandırmaya göre gruplandırılmış olarak sunuyoruz.

Mevcut araştırmamız, ulusal kültürü karakterize ettiği varsayılan bir dizi evrensel kültürel boyutu TAM’a entegre ettiğimiz için daha çok hibrit formu takip ediyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir