Kültür Teorisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kültür Teorisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2022 Bilimsel Bir Kültür Teorisi PDF Dünyaca ünlü antropologlar Hofstede kültürel boyutları Kültür Teorileri PDF 0
Modelleme Türleri

Kültür Teorisi

Kökenleri nüfus düzeyinde bir disiplin olan antropolojiye dayansa da, kültür, kültürler arası psikoloji gibi birçok başka disiplin tarafından tanımlanmış ve araştırılmıştır. Kültür çeşitli bakış açılarına göre tanımlanmıştır. Tanımlar en karmaşık ve en kapsamlıdan en basite doğru gider.

“Kültür, insan gruplarının eserlerdeki cisimleşmeleri de dahil olmak üzere ayırt edici başarılarını oluşturan, sembollerle kazanılan ve aktarılan davranış kalıplarından, açık ve örtülü olarak oluşur; kültürün temel çekirdeği, geleneksel (yani tarihsel olarak türetilmiş ve seçilmiş) fikirlerden ve özellikle bunlara bağlı değerlerden oluşur.

Kültür sistemleri, bir yandan eylemin ürünü, diğer yandan koşullanmanın daha sonraki eylemleri etkilemesi olarak düşünülebilir. Kültürü “bir grup veya insan kategorisinin üyelerini diğerlerinden ayıran zihnin kolektif programlaması” olarak tanımlar.

Karşılaştırmalı ve kültürlerarası yönetim alanındaki araştırmacılar çoğu zaman örgüt kültürü veya ulusal kültür kavramını kullanırlar. Bununla birlikte, örgütsel bağlamdaki bireysel davranış ve tutumların diğer kültür türlerinden etkilenebileceği gerçeğini göz ardı ederler.

Nitekim kültür, bölge, etnik grup, din, dil, ulus, meslek, firma, cinsiyet, sosyal sınıf gibi farklı düzeylere göre ele alınabilen çok düzeyli bir olgudur. Kültür, kıtasal veya siyasi aidiyete göre de tanımlanabilir. Ayrıca, bu farklı kültürler birbirleriyle etkileşim halindedir. Örneğin, Hindistan’da birkaç etnik grup bulunur.

Bu çalışmada, yönetimi ve organizasyonları etkilediği gösterildiği için ulusal kültürle ilgileniyoruz. ABD, Endonezya, Japonya ve Batı Avrupa’dan dokuz ülkeyi kapsayan karşılaştırmalı bir çalışmada, bu ülkelerdeki yöneticilerin farklı davranış kalıplarına sahip olduğu bulunmuştur.

Örneğin, Amerikalılar hiyerarşik bir yapının temel amacının görevleri organize etmek ve problem çözümünü kolaylaştırmak olduğuna inanırken, Japonlar, Endonezyalılar veya İtalyanlar için amaç otorite yapısını öne çıkarmaktır.

Aynı şekilde, çalışanların örgüte ve onun yönetimine ilişkin algılarının iki ulusal değerin yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermiştir: güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma.

Örgüt kavramının dört örtük modeli tanımlanmıştır: (1) Fransa ve Akdeniz ülkelerinde oldukça yaygın olan hiyerarşik bürokrasiye karşılık gelen piramit modeli (hem güç mesafesi hem de belirsizlikten kaçınma) yüksektir; (2) örneğin Almanya’da bulunan kişisel olmayan bir bürokrasiye karşılık gelen iyi yağlanmış makine modeli (düşük güç mesafesi ve yüksek belirsizlikten kaçınma); (3) Büyük Britanya ve İskandinav ülkelerinde bulunan köy pazarı modeli (hem güç mesafesi hem de belirsizlikten kaçınma düşüktür); ve (4) örneğin Afrika ve Asya ülkelerinde bulunan aile yapısı (yüksek güç mesafesi ve düşük belirsizlikten kaçınma).

Ayrıca, Afrika yönetim sistemlerinin ulusal bir kültürel özellikten etkilendiğini de göstermiştir: ataerkillik. İkincisi, yüksek güç mesafesine ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilere karşılık gelir. Sözleşmeli ilişkilere odaklanan Amerikan kültürünün veya rızaya dayalı ilişkilere odaklanan Hollanda kültürünün aksine, ataerkilliğin Tunus kültüründe de olumlu algılandığı bulunmuştur.

Fransa ve Almanya arasında yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada, Fransız örgütünün bir piramide ve Alman örgütünün iyi yağlanmış bir makineye benzetilebileceğini gösteren elde edilen sonuçlar doğrulandı. Örneğin, Fransız yöneticilerin kuralcı bir işi olduğunu, Alman yöneticilerin ise çalışanların öğrenip kolektif bir kimlik oluşturabilecekleri işbirliğine dayalı bir işi olduğunu buldular.

Ulusal kültür kavramını karakterize etmek için çeşitli boyutlar geliştirilmiştir. Çeşitli çalışma alanlarında bulunan en bilinen kültürel boyutlara genel bir bakış sağlar.

Kültür çerçevelerinin analizi, çeşitli yazarlar tarafından tanımlanan kültürel boyutların örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Bu boyutların tanımları her durumda tam olarak yakınsamasa da yine de bazı benzerlikler göstermektedir. Bu boyutlar arasında var olan benzerliklere genel bir bakış sunar.


Kültür Teorileri PDF
Hofstede kültürel boyutları
Bilimsel Bir Kültür Teorisi PDF
Dünyaca ünlü antropologlar
Kültür boyutları nelerdir
Malinowski Kültür tanımı
Kültürel uyarlanma örnekleri
Kültürel boyutlar teorisi


Mevcut araştırma, bireycilik/toplulukçuluk, erkeklik/dişillik, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, yüksek bağlam/düşük bağlam ve zaman algısı boyutlarını kullanacaktır. Ulusal kültürü bu altı boyut üzerinden incelememize neden olan çeşitli nedenler vardır.

İlk olarak, bu boyutlar sosyal ve örgütsel süreçle daha doğrudan bağlantılı değişkenlere dayanır: dünyayı nasıl gördüğümüzle ilgili genel inançlardan ziyade insani değerlere odaklanırlar. Gerçekten de, “kültür öncelikle temel değerlerin bir tezahürüdür”; bu nedenle, kültür ve davranış arasındaki ilişkiyi daha iyi yakalamak içindir.

Triandis, değerlerin kullanılmasını önerir. İkinci olarak, ilk dört boyut (Hofstede’nin kültürel boyutları), yönetim ve organizasyonlarda kültürler arası konuları bir bütün olarak veya ayrı ayrı incelerken en çok kullanılan ve en çok tanınan boyutları oluşturur. Katılımcılar açısından küresel kapsamı nedeniyle, çalışmasının rakipsiz olduğu görülüyor.

Aslında, kültürel boyutların belirlenmesi, 116.000’den fazla anketin toplandığı 40 ülke örneğini kapsayan bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Hofstede’nin çalışması, farklı ortamlarda birçok başka araştırmacı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak doğrulandı.

Hofstede’nin ulusal kültürü değerler aracılığıyla keşfetme çalışmasından bu yana yürütülen çalışmalar, onun bulgularını çürütmek yerine destekledi ve güçlendirdi. Zaman oryantasyonu ve iletişim bağlamı ile ilgili iki boyut, Hall’un kültürlerarası iletişim konusundaki köklü araştırmalarına dayanmaktadır.

Gerçekten de, kısaca gözden geçirilen, kültürler arası iletişim tarzları çalışmaları, iletişimin çeşitli yönlerinde toplumlar arasında bir ayrışmayı ortaya koyuyor ve Hall’un yüksek/düşük bağlam hakkındaki iddiasını destekleyen kanıtlar sağlıyor. Aşağıdaki paragraflarda, bu kültürel boyutların kökenleri hakkında daha fazla açıklama yapacağız.

Yüksek PDI toplumlarındaki bireylere göre, hiyerarşi dediği şey, eşit olmayan güç dağılımını kabul etmektir. İkincisi, gücün, rollerin ve kaynakların dağılımındaki eşitsizlikle bağlantılıdır.

Tersine, düşük PDI toplumlarında bireyler bu eşitsizliği kabul etmezler. Gerçekten de, örgütsel bir bağlamda, astlar üstlerini eleştirebilir ve üstlerin bu eleştiriyi dikkate almaları gerekir, çünkü herkes herhangi bir konudaki anlaşmazlığını ifade etmekte özgürdür.

Düşük bir PDI organizasyonunda, hiyerarşik sistem zamanla değişebilen bir roller eşitsizliğini gösterir. Otoriteye önem veren bir toplumda bu tür davranışlar hoş görülemez. Schwartz’ın eşitlikçilik (ayrıca eşitlikçi bağlılık) olarak tanımladığı şey, Hofstede tarafından savunulan düşük PDI kavramına benzetilebilir.

Eşitlikçilik boyutu, bencil çıkarların aşılmasını ifade eden ve diğer bireylerin refahını (örneğin, sosyal adalet veya sadakat) teşvik etmek için gönüllü bir bağlılığa yol açan değerler tarafından yönlendirilir.

Schwartz, hiyerarşi/eşitlikçilik karşıtlığını psikolojik kavramlarla (yani kendini geliştirme/kendini aşma) açıklasa da, PDI boyutunu, bireylerin insanlar arasındaki ilişkilerin eşitsizliğini kabul etmeyi veya reddetmeyi öğrendikleri sosyal bağlamlara (örneğin, ülke tarihi, ideolojiler, dil gibi). Bu iki boyut oldukça karşılaştırılabilir ve ulusal kültürü karakterize etmek için geçerlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir