Eğitim ve Ekonomik Kalkınma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitim ve Ekonomik Kalkınma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

30 Eylül 2022 Eğitimin ekonomik KALKINMAYA etkisi Eğitimin ekonomiye ve KALKINMAYA etkisi Ekonominin eğitime etkisi 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Sonuçların Karşılaştırılması

Sekizinci sınıf düzeyinde matematik ve fen başarısı için en iyi çok değişkenli tahmin modelleri doğrudan karşılaştırılabilir. İki modelin ortak tek bir tahmin değişkeni vardır.

Bu, ortalama matematik başarısında ve ortalama fen başarısında uluslar arası farklılıklar elde etmek için ulusal bağlamların, her birinin ayrı analizlerini haklı çıkarmak için yeterince farklı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, her iki konu için de, çok değişkenli sonuçlara ilişkin yorumumuz, hem eğitim değişkenlerinin hem de eğitim dışı değişkenlerin, ortalama başarı puanlarında ulusal farklılıkların ana kaynakları olduğunu göstermektedir.

Eğitimsel değişkenlerle ilgili olarak, ulusal fen başarı puanları, öğretimsel kaynak değişkenleri (özellikle, zenginleştirme faaliyetleri ve laboratuvar ekipmanının yetersizliği) tarafından güçlü bir şekilde belirlenirken, ulusal matematik başarı puanları (bizim yorumumuza göre) öğretme ve öğrenme için ulusal standartlar tarafından güçlü bir şekilde belirlenir.

Matematik öğretmek için bu tür tesislere ihtiyaç duyulmadığından, laboratuvar (ve diğer) tesislerinin eksikliğinin ulusal ortalama matematik puanlarını tahmin etmede ana faktör olmadığı makul görünmektedir. Buna karşılık, laboratuvar olanakları yüksek kaliteli fen öğretimi için gerekli bir kaynak olduğundan, laboratuvar eksiklikleri ulusal ortalama fen puanlarının makul bir bulgu olduğunu tahmin etmede ana faktördü.

Hem matematik hem de bilim modelleri, bazılarının “kültürel” olarak sınıflandırabileceği değişkenleri içeriyordu. Ücretli bir işte çalışan sekizinci sınıf öğrencilerinin ulusal varyasyonları, ulusal ortalama fen puanlarıyla ters orantılıyken, annelerinin sporda başarılı olmaya verdiği vurgudaki öğrenci inançları, ulusal ortalama matematik puanlarıyla da ters orantılıydı.

Her iki yordayıcı değişken, okul dışındaki öğrenci etkinliklerinde kültürel farklılıklar olduğunu, akademik performansa odaklanmayı azaltan etkinlikler olduğunu göstermektedir. Bu makul görünse de, “ana spor” değişkeninin neden matematik modelinde güçlü bir yordayıcı olarak ortaya çıktığı ancak fen modelinde ortaya çıkmadığı ve “öğrenci ücretli iş” değişkeninin neden fen modelinde ortaya çıktığı ancak matematikte olmadığı açık değildir. modeli.

Hem matematik hem de fen çok değişkenli modellerde bir öğrenci “tutum” ortak yordayıcı değişkendi. Bu kesinlikle öğrenciler tarafından tarafsız bir bakış açısına işaret ediyor ve çoğunlukla ustalaşması zor olan matematik ve fen konularını öğrenmek için düşük motivasyonu yansıtıyor olabilir.

Eğitim ve Ekonomik Kalkınma

SNRP’nin ana teması, eğitim ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiydi. Ekonomik kalkınma, uzun bir süre boyunca meydana gelen bir süreç olduğundan, bu, kendisini uzun vadeli boylamsal çalışmaya uygun hale getiren karmaşık bir konudur. Ne yazık ki, TIMSS gibi bir çapraz-kesitsel veri tabanı, bir anda yalnızca bir anlık görüntü sağlayabilir.

Bununla birlikte, bir ulusal eğitim sisteminin üretiminin ana endeksi (ulusal ortalama matematik başarı puanı) ile ulusal ekonomik kalkınma düzeyinin ana endeksi (gayri safi yurtiçi hasıla veya kişi başına düşen GSYİH) arasındaki güçlü uluslar arası ilişki. gösterilir.

Görüldüğü gibi, SNRP’ye katılan altı ülkenin tümü, ortalama veya daha yüksek ortalama başarı puanları ile ekonomik kalkınmanın en üst noktasına doğru gruplandırılmıştır.

Matematik başarısı ve kişi başına GSYİH için gösterilenler gibi, iki değişken arasındaki basit iki değişkenli ilişki türünden nedensel bağlantılar çıkarılamaz. Ulusal eğitim sistemlerinin, değişen eğitim başarısı ve ekonomik zenginlik seviyelerine katkıda bulunması veya alternatif olarak, daha zengin ulusların eğitime daha fazla yatırım yapması ve böylece daha yüksek başarı seviyeleri üretmesi mümkündür.


Eğitim ve KALKINMA arasındaki ilişki
Ekonomi ve eğitim arasındaki ilişki
Eğitimin ekonomiye ve KALKINMAYA etkisi
Ekonominin eğitime etkisi
Eğitimin kalkınmadaki Rolü
Eğitimin ekonomik KALKINMAYA etkisi
Eğitim ekonomisi Ders Notları
Bir ülkenin kalkınmasında ekonominin önemi


Daha büyük olasılıkla, eğitim ve ekonomik kalkınma arasında uzun yıllar boyunca ortaya çıkan incelikli karşılıklı ilişkiler mevcuttur. Bu konuda sadece TIMSS’ten elde edilen kısa vadeli verilere dayanarak tahminde bulunabiliriz.

Uluslar arası matematik ve fen başarısı analizlerimizden açıkça görülmektedir ki kişi başına düşen GSYİH, ulusal ortalama matematik veya fen puanlarının en iyi çok değişkenli modlarında en güçlü öngörücü değişkenlerden biri olarak ortaya çıkmamıştır. Bunun yerine eğitimsel, kültürel ve tutumsal değişkenler en güçlü yordayıcılar olarak ortaya çıktı.

Eğitim ve ekonomik kalkınma konusu, ulusların yaşamında insan çabasının bu iki büyük ve çok yönlü sektörleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için özel olarak tasarlanmış çok daha kapsamlı araştırma araştırmalarını hak ediyor.

Yöntem ve Sonuçların Değerlendirilmesi: Güçlü Yönler ve Sınırlılıklar

TIMSS verilerini incelemeye yönelik çeşitli olası yaklaşımlar arasında, matematik ve fen başarısındaki ulusal farklılıkların kaynaklarını açıklamak için onun uluslar arası boyutundan yararlanmayı seçtik.

Amacımız, ortalama başarı puanlarında ülkeler arasındaki varyasyonun en güçlü yordayıcıları olan ulusal düzeydeki değişkenleri belirlemekti. TIMSS verilerinin güçlü yönleri ve sınırlamaları dahilinde (diğer kaynaklardan alınan ulusal düzeydeki değişkenlerle artırıldığı gibi), rapor edilecek ilk kapsamlı ulusal düzeyde analizi gerçekleştirdik.

Karşılaştırmalı eğitim araştırmamızın birkaç ayırt edici özelliği vardır:

• Ulusal düzeyde toplanan öğrenci, sınıf ve okul değişkenleri dahil olmak üzere ulusal düzeydeki girdi değişkenlerine odaklanmıştır.
• Ulusal düzeydeki sonuç değişkenlerine, özellikle ulusal düzeyde toplanan matematik ve fen bilimlerinde öğrenci başarısının kapsamlı (yani tam ölçekli) ölçümlerine odaklanmıştır.
• Bu ulusal düzeydeki girdi ve sonuç değişkenleri arasındaki uluslar arası ilişkileri incelemeye odaklanmıştır.
• Matematik ve fen bilimlerinde ulusal ortalama başarının temel tahmin edicilerini belirlemek için gelişmiş çok düzeyli istatistiksel analiz yöntemlerini kullanmıştır.

Analizlerimiz, ulusal ortalama matematik ve fen puanlarının (genel olarak) öğrenci değişkenleriyle (yani geçmiş, davranış ve tutumlar) eğitimsel değişkenlerden (yani öğretmen nitelikleri, öğretim yöntemleri ve müfredat tasarımı) daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Aslında, öğrenci başarısını artırmak için yaygın olarak önemli kabul edilen birçok eğitimsel değişken (örneğin, öğretmenin mesleki gelişiminin miktarı), ülkeler arası başarı farklılıklarıyla ilişkili değildir. Bu, eğitim politikası oluşturma perspektifinden hayal kırıklığı olarak görülebilir, çünkü sonuçlar öğrenci başarısını iyileştirmek için alınabilecek eylemler hakkında çok az doğrudan bilgi sağlar.

Bu bulguları iki olasılık açıklayabilir:

1. Çok çeşitli eğitim girdisi değişkenlerinde uluslar arasındaki farklılıklar, akademik başarıdaki ulusal farklılıkların ana kaynağı değildir. Analizlerimizin sonuçlarının bunu gösterdiğine inanıyoruz.
2. TIMSS verileri ve/veya eğitimsel değişkenler ile öğrenci başarısı arasındaki uluslar arası ilişkileri analiz etmek için kullandığımız yöntemler, eğitim başarısındaki ulusal farklılıklar üzerinde büyük etkileri olan ulusal eğitim sistemleri ve süreçleri arasındaki gerçek farklılıkları tespit etmek için yetersiz olabilir.

İlk açıklamanın büyük ölçüde geçerli olduğuna inansak da, TIMSS tasarımının birçok yönü ve analizlerimiz, incelikli uluslar arası eğitim etkilerine duyarlı olmayabilir.

Amaç, belirli bir okul yılı boyunca (örneğin sekizinci sınıf) eğitim girdilerindeki ulusal farklılıkların öğrenci başarısındaki ulusal farklılıklar üzerindeki incelikli etkilerini tespit etmekse, TIMSS’in tasarımı bu amaç için ideal olmaktan uzaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir