Eğitimde Etkililik Araştırmaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitimde Etkililik Araştırmaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ekim 2022 Etkililik ve VERİMLİLİK arasındaki fark Etkinlik ve VERİMLİLİK örnekleri VERİMLİLİK Verimlilik ve etkinlik Nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Eğitimde Etkililik Araştırmaları

Bu giriş bölümü, EER için bir arka plan sunar ve okuyucuların bu alan için araştırma metodolojisinde kaydedilen ilerlemenin önemini anlamalarına yardımcı olur.

Bu bölüm ayrıca, EER araştırmacılarının, bu alanın gelişimini daha da teşvik edecek ileri araştırma yöntemlerini kullanmanın yollarını belirlemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda, bu bölüm aynı zamanda araştırma metodolojisi ile daha genel olarak ilgilenen okuyuculara, ileri araştırma yöntemlerinin uygulanabileceği özel bağlamı anlamalarına yardımcı olmak ve böylece devam eden çalışmalara katkıda bulunmak için EER’nin arka planının kısa bir açıklamasını sunar. 

Bu giriş bölümünde, EER’nin tarihinin kısa bir özetini veriyoruz, temel özelliklerini tanımlıyoruz ve bu alanın güçlü ve zayıf yanlarını gösteriyoruz. Eğitimsel etkililiğin modellenmesinde kaydedilen ilerleme sunulur ve en uygun araştırma metodolojisinin seçimi için çıkarımları olan ana araştırma soruları belirlenir.

İç içe verileri analiz etmek için çok düzeyli modelleme gibi araştırma metodolojisindeki gelişmelerin eğitimsel etkililiğin bilgi tabanını desteklediği gösterilmiştir.

Ayrıca, bu bölüm araştırmacıların teorik modeller oluşturma girişimlerini özetlemekte ve eğitimsel etkililiğin karmaşıklığının, verileri analiz etme yolları da dahil olmak üzere metodolojik olarak uygun çalışmaların geliştirilmesine nasıl zorluklar sağladığını açıklamaktadır. Son olarak, bu kitabın amaçları ve yapısı daha sonra ana hatlarıyla belirtilmiştir.

EER’nin altında yatan ana araştırma sorusu, öğretim, müfredat ve öğrenme ortamlarındaki (sınıf, okul ve okul üzerindeki seviyeler gibi farklı seviyelerde faaliyet gösteren) hangi faktörlerin ölçülen farklılıkları doğrudan veya dolaylı olarak açıklayabileceğinin belirlenmesi ve araştırılmasıdır. 

Ayrıca, bu tür araştırmalar sıklıkla öğrenci yeteneği, sosyo-ekonomik durum (SES) ve önceki başarı gibi diğer önemli arka plan özelliklerinin etkisini hesaba katar. Bu nedenle, EER, öğrenciler için daha iyi sonuçları teşvik etmede bazı okulların ve öğretmenlerin neden ve nasıl diğerlerinden daha etkili olduğunu açıklayan teoriler oluşturmaya ve test etmeye çalışır.

Ancak, okul etkililiği, öğretmen etkililiği ve eğitim etkililiği kavramlarının literatürde tutarsız bir şekilde kullanıldığını ve bunların birbirleriyle ilişkili olduğunu da belirtmek önemlidir.

Bu çalışmada, ‘okul etkililiği’, öğretim için bir okul politikası, okul iklimi ve bir okulun ‘misyonu’ gibi okul çapındaki faktörlerin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal performansları üzerindeki etkisi anlamına gelmektedir. Öte yandan, ‘öğretmen etkinliği’, sınıf faktörlerinin öğrenci performansı üzerindeki etkisi anlamına gelir ve öğretmen davranışı, öğretmen beklentileri, sınıf organizasyonu ve sınıf kaynaklarının kullanımını içerir.

Eğitimde Etkililik Araştırmalarının Tarihçesi

EER’nin kökenleri büyük ölçüde, eğitimde fırsat eşitliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen ve üstlenilen ufuk açıcı çalışmalara verilen tepkilerden kaynaklanmaktadır. Sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki iki farklı disiplinden gelen bu iki yenilikçi çalışma, öğrenci çıktılarındaki eğitim faktörleriyle açıklanabilecek varyans miktarıyla ilgili olarak çok benzer sonuçlar çıkardı.

Her ne kadar çalışmalar okullaşmanın önemsiz olduğunu öne sürmese de, öğrenci sonuçlarındaki farklılıklar, bir okula gitmek yerine başka bir okula gitmeye atfedilebilecek kadar mütevazıydı. Bununla birlikte, bu çalışmalar aynı zamanda en alakalı eğitim değişkenlerini ölçmekte başarısız olmakla eleştirildi.

Bununla birlikte, bu iki çalışmanın her ikisinin de, yetenek ve aile geçmişi gibi öğrenci geçmişi özelliklerinin etkisi dikkate alındıktan sonra, öğrenci başarısındaki varyasyonun sadece küçük bir oranının olduğunu iddia ettiğini belirtmek önemlidir. okul veya eğitim faktörlerine atfedilebilir.

Eğitimin, eğitim sonuçlarındaki ve bir bütün olarak toplumdaki eşitsizliği azaltmaya, eğer varsa, ne katkıda bulunabileceğini bilememe şeklindeki bu karamsar duygu, aynı zamanda ‘Headstart’ ve ‘Follow Through’ gibi büyük ölçekli eğitim telafi programlarının bariz başarısızlığıyla da beslendi. ‘, okul öncesi/okullarda eğitimin öğrenciler arasındaki başlangıçtaki farklılıkları telafi etmeye yardımcı olacağı fikrine dayalı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmüştür.

Benzer şekilde, o zamandan beri diğer ülkelerde yürütülen telafi programlarının etkileri için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar rapor edilmiştir.


Etkililik ve VERİMLİLİK arasındaki fark
Etkililik Nedir
Verimlilik ve etkinlik Nedir
Etkinlik ETKİLİLİK, VERİMLİLİK
Etkinlik ve VERİMLİLİK örnekleri
Etkililik örnekleri
Etkinlik oranı Nedir
Etkililik nedir işletme


1970’lerde İngiltere’de bağımsız olarak üstlenilen ilk iki okul etkililiği çalışması, kanıtları incelemek ve öğrencilerin yaşam şanslarında bir fark yaratmak için okullaşmanın potansiyel gücü hakkında bir tartışma yapmakla ilgiliydi.

Bu iyimser bir bakış açısıydı, çünkü o dönemde yayınlanan birçok çalışma öğretmenlerin, okulların ve hatta genel olarak eğitimin pek bir fark yaratmadığını göstermişti.

Farklı ülkelerde benzer sorular soran ve bir dereceye kadar benzer nicel metodolojilere dayanan bu iki bağımsız araştırma projesinin erken ortaya çıkışı, eğitimde etkililik ile ilgilenen bilimsel bir alan oluşturma potansiyelini gösterdi.

Böylece yayınlar Uluslararası Okul Etkinliği ve İyileştirme Kongresi’nin (ICSEI) oluşturulması yoluyla eğitimin etkililiği ve uluslararası ilgi ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda farklı ülkelerde yapılan çok sayıda çalışma izlemiştir. EER’nin tarihine baktığımızda, farklı araştırma sorularını ele alan ve EER’nin teorik gelişimini destekleyen, alanda dört ardışık aşamaya bakın.

• Birinci aşama: okul etkilerinin boyutuna odaklanma. “Okulun önemli olduğunu” göstererek alan oluşturmak. 1980’lerin başında, yapılan araştırmalar, belirli öğretmenlerin ve okulların öğrenci çıktıları üzerindeki etkisinde farklılıklar olduğunu göstermeye çalıştı. Bu araştırma, öğrencilerin etkili öğretmenlere ve okullara sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu ve dezavantajlı gruplar için okul ve öğretmen etkilerinin daha büyük olma eğiliminde olduğunu göstermiştir.

• İkinci aşama: etkililiğin özelliklerine/ilişkilerine odaklanma. Daha iyi öğrenci sonuçlarıyla ilişkili faktörleri araştırmak.

EER alanındaki araştırmacılar, esas olarak öğrenci sonuçlarıyla ilişkili faktörleri belirlemekle ilgilendiler. Bu çalışmalar, etkili öğretmenlerin ve okulların özellikleri olarak ele alınan faktörlerin bir listesiyle sonuçlandı.

• Üçüncü aşama: eğitimsel etkililiğin modellenmesi. Öğrenci sonuçlarındaki çeşitliliği açıklamada belirli faktörlerin neden önemli olduğunu gösteren teorik modellerin geliştirilmesi.

1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında, birkaç entegre eğitim etkinliği modeli geliştirildi. Bu modeller, farklı seviyelerde işleyen faktörlerin neden öğrenci çıktılarıyla ilişkili olduğunu açıklamaya çalıştı ve bu modeller yalnızca EER’nin teorik gelişimine değil, aynı zamanda bu alandaki ampirik çalışmaların tasarımına da rehberlik etti.

• Dördüncü aşama: karmaşıklığa odaklanın. Okul geliştirme çalışmasıyla daha fazla bağlantı geliştiren eğitimsel etkililiğin karmaşık doğasının daha ayrıntılı bir analizi.

Özellikle 2000’den sonra üçüncü aşamadan dördüncü aşamaya doğru kademeli bir hareket gözlemlendi. Bu, zaman içindeki değişime odaklandı ve tutarlılık, istikrar, farklı etkililik ve departman etkileri gibi konuları ele aldı.

Araştırmacılar, eğitimde karmaşıklık çalışmalarına giderek daha fazla ilgi gösterdiler ve üçüncü aşamanın teorik modellerinin eğitimin dinamik bakış açısını vurgulamadığına ve bazı faktörlerin farklı karakterine yeterince dikkat etmediklerine dikkat çektiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir