Eğitimsel Etkililiğin Karmaşık Doğası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Eğitimsel Etkililiğin Karmaşık Doğası – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ekim 2022 Etkinlik ETKİLİLİK VERİMLİLİK nedir Etkinlik ve VERİMLİLİK arasındaki fark Geleceğin Eğitimi için Gerekli 7 Bilgi PDF VERİMLİLİK kavramı 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Eğitimsel Etkililiğin Karmaşık Doğası

Dördüncü aşamada, araştırmacılar, alanın etkili faktörler üzerine araştırma ile eğitimin kalitesini iyileştirmeye yönelik gelişimsel çalışma arasında güçlü bağlantıların kurulmasına önemli ölçüde katkıda bulunma konusundaki başarısızlığıyla ilgilenen daha önceki EER’ye yönelik büyük bir eleştiriye yanıt vermeye çalıştılar.

Ancak, eğitime dinamik bir bakış açısı artık teorik ve ampirik EER çalışmalarında daha açık bir şekilde dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, bu aşamada, öğretme ve öğrenme, sürekli olarak değişen ihtiyaçlara ve fırsatlara uyum sağlayan dinamik süreçler olarak görülmektedir.

Böylece okullardaki değişim sürecini araştıran ve eğitimin etkililiğini eğitimin karmaşık yapısını hesaba katan bir şekilde modellemeye yönelik çıkarımları olan çalışmaların yavaş yavaş ortaya çıktığı görülmüştür.

Ayrıca, bu tür çalışmalar, araçsal bir bakış açısı yerine dinamik bir bakış açısı kullanarak her bir etkililik faktörünün işleyişine bakmamıza yardımcı oldu. Bu aynı zamanda, bu araştırma, okulların veya öğretmenlerin statik bir özelliği veya niteliği olarak etkililiği modellemeye yönelik geleneksel yaklaşımı desteklemediğinden, EER metodolojisinde belirli gelişmelere ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Modelleme etkinliği veya değişimi, öğrenci öğrenme çıktılarının ölçümlerinin (SES, cinsiyet ve ön bilgi gibi arka plan özelliklerine göre ayarlanmış) bir dizi açıklayıcı değişken üzerinde geri alındığı uygun koşullu modellerle sınırlandırılmamalıdır. Ayrıca, sadece bir veya iki zaman noktasına dayalı değişim ölçüleri de güvenilmezdir ve bu nedenle değişimi incelemek için yetersiz bir temel sağlar.

Bu nedenle, EER’nin mevcut aşamasında desteklenen yaklaşım, okulların ve öğretmenlerin tek bir okul yılı boyunca öğrenci başarı kazanımları üzerindeki ani etkisinin kısa vadeli sonuçlarını ölçmeye gereğinden fazla vurgu yapmamaktadır.

Buna karşılık, bu yaklaşım okulların ve sınıfların sonuçlarını ve daha uzun bir süre boyunca işleyişini incelemek için boylamsal araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koyar ve en az üç zaman noktasında öğrenci sonuçlarındaki büyümeyi modeller.

Eğitimsel etkililiğin EER tarafından kavramsallaştırılması yolunda kaydedilen ilerleme, bir sonraki bölümde gösterildiği gibi, alandaki teorik gelişmelerin çeşitli metodolojik gelişmelerle kolaylaştırıldığını da ortaya koymaktadır.

Etkililik Üzerine Teori ve Araştırma

Bu bölüm, EER’deki ilerlemenin çoğunun, son 30 yılda metodolojide yapılan ilerlemelerden kaynaklandığını göstermeye çalışmaktadır. EER’nin ilk aşamasında, aykırı değer çalışmaları yürütmeye ve daha etkili okulların özelliklerini daha az etkili okullarınkilerle karşılaştırmaya büyük önem verildi.

Ancak, aykırı değerlerin belirlenmesine yapılan vurgu, hem kavramsal hem de metodolojik nedenlerle eleştirildi. 1980’ler boyunca, araştırmacılar daha çok sayıda okul ve öğrenciyi içeren kohort ve boylamsal tasarımların kullanımına geçti ve bu tür çalışmalar 1990’larda çoğaldı.

Ayrıca, çok düzeyli modelleme tekniklerini içeren hiyerarşik regresyon yaklaşımlarının geliştirilmesi, alandaki araştırmacıların eğitim sistemlerinin çok düzeyli yapısını dikkate almalarını ve böylece yalnızca tek düzeyli regresyon analizini kullanan önceki çalışmaların metodolojik zayıflıklarıyla ilgilenmelerini sağlamıştır.

Hiyerarşik regresyon yaklaşımlarını kullanan çalışmaların ilk örnekleri arasında Okul sorunları çalışması ve İngiltere’deki şehir içi araştırmasında Okuldaki Küçük çocuklar bulunmaktadır.

Yavaş yavaş, girdiler, sonuçlar ve süreçler arasındaki bağlantıları ölçmenin yolu, özellikle öğrenci seviyesi, önceki kazanımlar ve arka planın yanı sıra okul veya sınıf kompozisyonunun bağlamsal ölçümlerini kontrol eden bağlamsal katma değerli modellerin geliştirilmesi yoluyla daha karmaşık hale geldi.


Etkinlik ve VERİMLİLİK arasındaki fark
Etkililik örnekleri
Etkinlik ETKİLİLİK VERİMLİLİK nedir
Etkililik Nedir
Etkinlik kavramı Nedir
Geleceğin Eğitimi için Gerekli 7 Bilgi PDF
Etkinlik ve VERİMLİLİK Nedir
VERİMLİLİK kavramı


Ayrıca, testler ve diğer değerlendirmeler geliştirme alanındaki ilerleme, araştırmacıların yalnızca okuma, yazma ve matematik gibi temel beceriler alanında değil, aynı zamanda daha üst düzey bilişsel sonuçlarda ve hatta duyuşsal ve sosyal alanlarda daha iyi başarı ölçütleri oluşturmasına yardımcı oldu. 

EER’nin ikinci ve üçüncü aşamasında, çok sayıda inceleme yapıldı ve bunların asıl amacı araştırma topluluğuna ve politika yapıcılara bu alandaki en son gelişmeleri sağlamaktı.

Bununla birlikte, bu incelemeler genellikle yazarlar tarafından iyi araştırma örnekleri olarak görülen bir çalışma koleksiyonuna dayansa da, hariç tutulan çalışmaların metodolojik eksikliğine ilişkin yargıları mutlaka sistematik değildi ve genellikle açık kriterlerden ziyade örtük kriterlere dayanıyordu. 

Öte yandan, seçici olmayan incelemeler, ampirik destekleri hakkında fazla bilgi verilmeyen çok sayıda faktörle sonuçlandı. Sonuç olarak, bu erken incelemelerin sonuçları sorgulanabilir.

Bu bağlamda, ileri nicel yaklaşımları kullanarak meta-analizler yapmak, alanda teorik gelişmeyi teşvik eden ve araştırmacıların etkisi eğitim ortamına bağlı olan genel ve daha spesifik faktörleri belirlemesine olanak tanıyan önemli bir metodolojik gelişme olarak görülebilir. faaliyet gösteriyorlar.

EER’nin üçüncü ve dördüncü aşamaları sırasında, yalnızca öğrenci çıktıları üzerinde doğrudan etkileri olan tahmin edicilerin araştırılmasına değil, aynı zamanda dolaylı etkileri olan tahmin edicilerin (örneğin okul liderliği çalışmalarında ve öğrenci sonuçlarıyla bağlantılarda) aranmasına da vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, bu aşamada geliştirilen teorik modeller, farklı seviyelerde yer alan faktörler arasındaki ilişkilere atıfta bulunur. Bu bağlamda, çok seviyeli Yapısal Eşitlik Modelleme yaklaşımlarının geliştirilmesi, araştırmacıların dolaylı etkileri araştırmasına ve/veya bu varsayımla ilgili olarak mevcut EER modellerinin geçerliliğini test etmesine olanak tanır.

EER’nin dördüncü aşaması sırasında, etkinliğin dinamik doğasının modellenmesine vurgu yapılmıştır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, sadece okulların ve öğretmenlerin uzun vadeli etkisini ölçmek için değil, aynı zamanda faktörlerin işleyişindeki değişikliklerin nasıl olduğunu bulmak için en az üç yıl süren boylamsal çalışmaların yapılması gerektiğini ima eder. eğitim etkinliğindeki değişikliklerle ilişkilidir.

Bu nedenle, büyüme modelleme tekniklerinin kullanımı gibi gelişmiş nicel araştırma yöntemlerindeki gelişmeler, bu tür araştırma sorularını yanıtlamamıza yardımcı olabileceğinden memnuniyetle karşılanacaktır. Ayrıca, boylamsal çalışmalar yürütmek, araştırmacıların EER alanındaki güncel teorik gelişmelere göre var olması beklenen karşılıklı ilişkileri araştırmasına olanak tanır.

Bu tür ilişkiler genellikle ilgili istatistiksel modellere dahil edilir ve başarı ile değişmesi muhtemel öğrenci faktörlerinin ilişkisine atıfta bulunur. Örneğin, farklı zaman noktalarında toplanan verileri kullanarak motivasyon veya akademik benlik kavramı ile öğrenci başarısı arasındaki karşılıklı ilişkileri araştırmak için gelişmiş SEM teknikleri kullanılabilir.

Bu noktada, EER’nin önündeki bir zorluğun, araştırma metodolojisindeki mevcut gelişmeleri ve ilerlemeyi daha iyi kullanmak ve eğitimsel etkililiğin dinamik doğasını kavramsallaştırmanın yeni yolları için ampirik destek sağlamak olduğunu iddia etmek istiyoruz.

Aynı zamanda, eğitimsel etkililiğin bilgi tabanının ve teorik modeller oluşturma girişiminin, metodolojik olarak uygun çalışmaların ve verileri analiz etme yollarının geliştirilmesine meydan okuduğu kabul edilmektedir. Bir örnek, EER’nin etkililik faktörleri ve öğrenci başarısı arasında yalnızca doğrusal değil, aynı zamanda doğrusal olmayan ilişkileri aramasına yardımcı olan SEM ve çok düzeyli tekniklerin geliştirilmesidir.

Ayrıca, EER araştırma metodolojisi için bir zorluk, anlamlı faktör gruplarını tanımlayacak ileri nicel teknikler oluşturmak ve kullanmaktır.

Böyle bir gelişme, EER ile daha iyi uygulamaları (öğrenciler için daha iyi sonuçları teşvik eden olarak tanımlanır) teşvik etmeyi amaçlayan okul/öğretmen geliştirme veya iyileştirme projelerinde yer alanlar arasında daha güçlü bağlantıların kurulmasına katkıda bulunacaktır ve okul gelişimi için daha kapsamlı stratejiler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir