Faktörlerin Etkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Faktörlerin Etkisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ekim 2022 Çevresel faktörler nedir Çevresel faktörler nelerdir Psikolojide çevresel faktörler 0
Denormalizasyon Nedir?

Faktörlerin Etkisi

Öğretmen ve okul etkisi kavramlarının tek boyutluluğunun önemli bir yönü, genel etkililiğin farklı etkililik kavramından ayrılmasının gerekip gerekmediğidir.

EER’nin ilk üç aşaması sırasında, öğretmen ve okul etkililiğini araştıran çalışmalar temel olarak okulların veya öğretmenlerin etkinliğinin ortalama bir öğrenci için etkinlikleriyle ölçüldüğü varsayımına dayanıyordu (yani, yetenek, sosyo-ekonomik ortalamaya göre ortalama). 

Pek çok ülkede çok sayıda etkililik çalışması yapılmış olmasına rağmen, öğretmenlerin ve okulların farklı okullarda, derslerde ve sonuçlarda tutarlı bir şekilde ne ölçüde performans gösterdiğine çok az dikkat edilmiştir.

Ayrıca, öğrenci cinsiyeti ve etnik farklılıklarla ilgili farklı etkililiğe ilişkin kanıtlar genel olarak çok az fikir birliği gösterse de, öğrenci grupları ve farklı ön kazanım seviyeleri için farklı okul etkililiği konusunda daha da az tutarlılık vardır. Sonuç olarak, farklı okul etkililiği konusu açıkça önemlidir ve bu üç alanda görülebilir.

İlk olarak, farklı eğitim etkililiği üzerine araştırma, eğitim eşitliği konusunda yeni bir bakış açısı sağlayabilir ve EER’nin eşitlik ve adaleti dikkate almadığını iddia eden eleştirmenlere cevap verilebilir. Fielding, EER’nin erken dönem çalışmasını “sosyal ve politik faktörlerin okulların etkinliği üzerindeki etkisine ilişkin aşırı karamsar, hatta determinist bir görüş için gerekli bir düzeltme” olarak kabul etti.

Buna karşılık, farklı okul etkilerine ilişkin mevcut bulgular, Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalardan ortaya çıkmıştır ve okulların en çok imkanları kısıtlı ve/veya başlangıçta düşük başarılı öğrenciler için önemli olduğunu göstermektedir.

Bu, dezavantajlı geçmişe sahip öğrenciler için okul seçiminin kritik bir konu olduğu ve politika yapıcıların bu gruptaki ebeveynlere ilgili bilgileri sağlamaları gerektiği anlamına gelir, çünkü bu konuyu ayrıcalıklı öğrencilerin ebeveynleri kadar dikkate almayacaklardır. Bu aynı zamanda, özellikle daha fazla sayıda dezavantajlı öğrenciye hizmet veriyorlarsa, etkinlik yelpazesinin alt ucunda bulunan okulların iyileştirilmesinin önemine de işaret etmektedir.

İkincisi, farklı eğitimsel etkililik üzerine araştırma, eğitim eşitliğine ilişkin politikanın geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili sorunları gündeme getirebilir. Okullar, belirli öğrenci grupları için etkinlikleri veya farklı sonuçları teşvik etme açısından önemli ölçüde farklılık gösteriyorsa, belirli öğrenci gruplarının ilerlemesini teşvik etmekle hangi okul etkililik faktörlerinin ilişkili olduğu ile ilgili konular incelenmelidir.

Bu faktörlerin belirlenmesi, eşit fırsatlara ilişkin politikalar tasarlamaya ve uygulamaya teşebbüs etmek için politika yapıcılar için faydalı olabilir. Farklı okul etkililiğine ilişkin bir araştırma, eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin ulusal ve okul politikasının değerlendirilmesine de yardımcı olabilir.

Örneğin, farklı öğretim yaklaşımları üzerine yapılan araştırmalar, düşük SES ve düşük yetenekli öğrencilerin daha yeni yapılandırmacı yaklaşımlardan ziyade daha doğrudan ve geleneksel stratejilerden yararlanabileceğini ileri sürmüştür.

Üçüncüsü, belirli öğrenci gruplarının ilerlemesini destekleyen okul etkililiği ile ilişkili faktörlerle ilgili bulguların, özellikle genel ve farklı faktörler arasında bir ayrım yapılması gerektiğinden, EER’de teori oluşturma için önemli etkileri olabilir.


Çevresel faktörler nedir
Çevresel faktörler nelerdir
Psikolojide çevresel faktörler
tüketici davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler
Tüketici Davranışları
Tüketici davranışlarını ETKİLEYEN faktörler
Çevrenin insan üzerindeki etkisi
Davranışı etkileyen faktörler nelerdir


Ancak, farklılaşan öğretmen ve okul etkililiği kavramı, genel bir kavrama karşı kutuplaştırılmamalıdır. Bunun yerine, öğretmen etkililiği, okulların etkinliğinin iyileştirilmesi olarak dahil edilmelidir. Bu bağlamda, ‘dinamik model’, etkililik faktörlerini tanımlamak için kullanılan boyutlardan birinin farklılaşma olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Yalnızca sıklık boyutuna bakmak (örneğin, bir sistemde/okulda/sınıfta etkililikle ilişkili bir etkinliğin mevcut olduğu nicelik), öğrenci başarısını kolaylaştıran bir faktörün işleyişini belirlememize yardımcı olmaz.

Buna karşılık, farklı öğretmen, okul ve sistem gruplarının birbirlerinin öğrenme ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini görmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, her dersin veya grubun özel ihtiyaçlarına göre uyarlamanın, etkililikle ilişkili bir faktörün başarılı bir şekilde uygulanmasını artırması ve böylece öğrencinin öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Farklı etkililiğin araştırılmasından iki metodolojik konu ortaya çıkar. İlk olarak, EER, belirli öğrenci grupları için farklı etkileri, örneğin sosyal sınıfa veya cinsiyete göre farklı etkililik gibi tek bir değişken aracılığıyla tanımlamaya odaklanmıştır. Ancak bu iki faktörün aynı anda değerlendirildiği az sayıdaki çalışmada bile bunlar arasındaki etkileşimler nadiren açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu nedenle, farklı etkililiğin sistematik olarak araştırılmasının önemini artırmanın bir yolu, farklı öğrenci grupları arasındaki etkileşim etkilerine bakmaktır. Bu, analiz kategorileri olarak kız/erkek veya siyah/beyaz gibi mevcut statik ikiliklerin kullanılmasının, sosyo-ekonomik grup gibi birbiriyle ilişkili diğer kategorileri maskeleyebileceği anlamına gelir.

Bunun yerine, bu yeni bakış açısı, tek bir değişken tarafından değil, başarı ile ilişkili bu arka plan değişkenleri arasındaki etkileşimler yoluyla tanımlanan farklı öğrenci gruplarıyla ilişkili olarak farklı etkililiği araştırmak için verimli olabileceğini öne sürüyor. Bu, daha sonra, bu tür karmaşık etkileşimli modellerde ihtiyaç duyulacağından, daha büyük örnek boyutlarını zorunlu kılar.

İkincisi, farklı öğrenci gruplarıyla ilişkili olarak farklı öğretmen ve okul etkililiğinin varlığına bakmanın ötesinde, bunlar ve öğrenci özellikleri arasındaki etkileşimleri araştırmak da önemlidir. Bu, bu tür öğrenci özellikleriyle (yani kişilik tipi ve düşünme stilleri) ilişkili olarak farklı etkililiği araştıran, benimsenen bir yaklaşımdır.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel özellikleri ile ilgili olarak farklı bir şekilde etkili olup olmadığını incelemek için, her bir kişilik tipi ve öğrenci gelişimi ile ilişkilendirilen her bir düşünme stili için ikinci düzeyde (öğretmen) rastgele regresyon eğimleri belirlenmiştir.

Hem matematik hem de Yunanca dil yeteneği için, ikinci düzeyde anlamlı bir rastgele ‘deneyime açıklık’ eğimi bulunurken, duyuşsal amaçlara ulaşmak için, ikinci düzeyde vicdanlılık için anlamlı bir rastgele eğim bulundu.

Konunun ötesinde, ‘bir araştırmacı önemli bir rastgele eğim varyansı bulursa, rastgele eğimi açıklayabilecek ikinci düzey değişkenleri düşünmeye yönlendirilebilir’ ve bu nedenle belirli bir çapraz düzey aramanın çelişkili olmadığını savundu. önemli bir rastgele eğim bulunmasa bile etkileşim.

Öğretim kalitesi, kişilik tipi ve düşünme stili ile ilişkili değişkenler arasındaki düzeyler arası etkileşimleri incelemek bu temeldeydi. Matematik için, öğrencinin bir yönetici düşünme stiline sahip olması ile bir öğretmenin uygulama ve uygulama fırsatları sağlama yeteneği arasındaki düzeyler arası etkileşimin önemli ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur.

Özellikle, öğretmenler öğrencilerine daha fazla uygulama ve uygulama fırsatı sunduğunda yönetici stilinin matematik başarı kazanımı üzerindeki etkisi daha yüksekti. Yunan dili öğretiminin analizinde de istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyler arası etkileşim daha bulundu ve bu, liberal bir öğretim stili ve bir öğretmenin bilgi sağlama becerisini içeriyordu.

Bu durumda, liberal öğretim tarzının Yunan dilinde öğrenci başarı kazanımları üzerindeki etkisi, öğretmenler bilgi vermeye daha az zaman harcadıklarında daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışma, sadece farklı etkilerin değil, aynı zamanda öğretmen (veya okul) düzeyindeki faktörler ile öğrenci faktörleri arasındaki etkileşim etkilerinin de araştırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Sonuçlar ayrıca, sonuçlarla ilgili olarak arka plandaki faktörlerle istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşime sahip olduğu tespit edilen faktörlerin işleyişini ölçmek için bir boyut olarak farklılaşmanın ele alınmasını haklı çıkarmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir