Ulusal Kültürel Farklılıklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ulusal Kültürel Farklılıklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

29 Aralık 2022 Dünyadaki kültürel FARKLILIKLAR Kültürel FARKLILIK örnekleri Kültürel farklılıklar ve zenginlikler Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Ulusal Kültürel Farklılıklar

Ulusal kültür birçok yönden tanımlanmıştır. Kültürü, üst düzey bir sosyal sistemin ortak özellikleri olarak tanımlamıştır. Kültürü, bir grubu diğerinden ayıran zihnin kolektif programlaması olarak tanımlamıştır. Ulusal kültürün, belirli bir insan grubunun, bireylerin temel değerlerini ve inançlarını yansıtan, çocukluk döneminde oluşan ve yaşam boyu pekiştirilen ortak değerleri olduğunu ekledi.

Kültüre göre ülkeler, bölgeler, sosyal gruplar, ticari firmalar ve hatta bir firma içindeki departmanlar ve çalışma grupları içinde bulunan paylaşılan değerler, beklentiler ve normlar olarak anılmaktadır. Sonuç olarak, kültürel değerler insanların inanç ve tutumlarını şekillendirir ve davranışlarına yön verir.

Hofstede’nin önerdiği ulusal kültür boyutları çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu boyutlar, ulusal düzeyde analize izin verir ve birden fazla ülke karşılaştırmasına izin verecek şekilde standardize edilmiştir.

Birçok çalışma bu boyutların geçerliliğini doğrulamış ve ampirik gözlemleri açıklamak için kullanmıştır. Özellikle Hofstede’nin boyutları, bilgi sistemleri yönetimi ve BT yönetimi kapsamında uluslararası veya ulusal kültür konuları tartışılırken araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılır.

Bu bölümde Hofstede’nin modelini de kullanıyorum, çünkü birçok disiplinde yapılan çok sayıda çalışmada kültürel farklılıkları belirlemek ve açıklamak için güvenilir ve kullanışlı bir araç olarak gösterildi. Ayrıca, bu çalışmada seçilen tüm vaka çalışması örnekleri bu modeli kullanmıştır.

Buna göre, Hofstede’nin modeli, kültürler arası IRM için çeşitli yönetim zorluklarını aydınlatmak ve bu araştırma için yönetim stratejilerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak için mükemmel bir araç olarak benimsenebilir.

Hofstede, IBM Corporation’ın 64’ten fazla ülkedeki farklı yan kuruluşlarındaki benzer insanların (çalışanlar ve yöneticiler) (kültürel) değerlerini karşılaştırmak için ampirik bir model yarattı. 1968 ve 1972’de, toplu olarak 20 farklı dilde 116.000’den fazla anket üreten birkaç büyük ölçekli anket düzenledi.

Her anket, çeşitli değerlerle ilgili 100’den fazla soru içeriyordu. Bu araştırmaya dayanarak, Hofstede 1980’de dört farklı ulusal kültür boyutu oluşturdu ve daha sonra bunları beş olarak revize etti. İndekslerle ölçülen bu boyutlar sırasıyla güç-mesafe, belirsizlik-kaçınma, bireysel-kolektif, erkeklik-dişillik ve uzun vadeli yönelimdir.

Güç mesafesi, gücün kabulünü ölçer ve bir toplumdaki daha az güçlü kişilerin güç eşitsizliğini ne ölçüde kabul ettiğini ve normal bulduğunu açıklar. Büyük güç mesafesi olan ülkelerde, hem zihinsel modellerde hem de gerçek hayattaki organizasyonlarda yüksek hiyerarşiler mevcuttur.

Üstlerin, işyerinde astlara danışmadan kararlar almaları gerekiyor. Küçük güç mesafesi olan ülkelerde eşitlik beklenir ve genellikle istenir. İnsanlar kendilerini daha çok eşit görürler. Kültürler arası IRM ortamlarında, eşitlikteki bu farklılıktan dolayı, insanlar, büyük güç mesafesi kültür toplumları ile küçük mesafe kültür toplumları arasında bilgi sunmanın veya kullanmanın önemi konusunda farklı görüşlere sahip olabilir.

Belirsizlikten kaçınma, belirsizlikle başa çıkma isteğini açıklar. Bir kültürdeki insanların, yapılandırılmamış, belirsiz veya öngörülemez olarak algıladıkları ve bu nedenle katı davranış kurallarını ve mutlak gerçeğe olan inancı sürdürerek kaçınmaya çalıştıkları durumlardan ne ölçüde gergin olduklarıdır.

Belirsizlikten kaçınmanın güçlü olduğu ülkelerde, insanların belirsiz durumlardan kaçınma olasılığı daha yüksektir ve bu tür yapı ve kurallar, olayları açıkça yorumlanabilir ve öngörülebilir hale getirmelerine yardımcı olacağından, organizasyonlarda veya kurumlarda net bir yapı ve açık davranış kurallarını tercih ederler.

Belirsizlikten kaçınmanın zayıf olduğu ülkelerde, belirsiz durumların kamuoyunda daha fazla kabulü vardır. Açık kuralları olmayan faaliyetlerde olduğu gibi, sadece tanıdık değil, aynı zamanda alışılmadık riskler de daha kolay kabul edilir. Kültürler arası IRM ortamlarında, belirsizlikten kaçınma nedeniyle, insanlar, güçlü belirsizlikten kaçınma kültürleri ile zayıf belirsizlikten kaçınma kültürleri arasında bilgi sunmanın veya edinmenin farklı yollarını tercih edebilir.


Kültürel FARKLILIK örnekleri
Kültürel farklılıklar ve zenginlikler
Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar
Dünyadaki kültürel FARKLILIKLAR
Kültürel farklılıkların nedenleri
Bölgeler arası kültürel farkliliklar
Çin ve Türkiye arasındaki kültürel farklılıklar
Ülkeler arası kültürel Farklılıklar


Birey-kolektif, bir insan toplumunda bireyciliğin veya kolektivizmin önceliğini tanımlar; bu, yalnızca birlikte yaşama biçimleri meselesi değildir, aynı zamanda toplumsal normlarla (nüfusun ana gruplarının değer sistemleri anlamında) yakından bağlantılıdır.

Kolektif kültürlerde, sosyal kimlik grup üyeliğine dayanır. Bireysel kültürler, bireyin hedeflerini ve girişimlerini vurgular.

Kolektif kültürler ve bireyler arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sunulabilir: Bireysel zevkten çok grubun sosyal normları önemlidir; paylaşılan grup inançları, benzersiz bireysel inançlardan üstündür; grup üyeleriyle işbirliği, bireysel sonuçları en üst düzeye çıkarmaktan daha değerlidir.

Kültürler arası IRM ortamlarında, kişiselleştirme veya kişiselleştirme bilgi sunumunu ve bilgi edinimini etkileyebilir.

Erkeklik-dişillik, farklı kültürel geçmişlerden gelen toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları ifade eder. Eril toplumlarda, erkekler ve kadınlar arasındaki geleneksel rol ayrımı güçlü bir şekilde korunur; örneğin, erkeklerin maddi başarı arayışında iddialı ve kararlı olduğu düşünülürken, kadınların alçakgönüllü, şefkatli ve yaşam kalitesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Dişil kültürlerde, erkekler ve kadınlar arasındaki bu tür bir ayrım daha az görünür. Bazen cinsiyet rolleri feminen kültürlerde örtüşür çünkü hem erkekler hem de kadınlar sadece alçakgönüllü, hassas ve yaşam kalitesiyle ilgili olmakla kalmayıp aynı zamanda maddi başarı peşinde de olabilir. Kültürler arası IRM ortamlarında, erkeklik ve kadınlık kültürleri arasındaki fark, bilgi sunma biçimini veya bilgi edinme biçimini etkileyebilir.

Uzun vadeli yönelim beşinci ulusal kültür boyutu olarak tanımlanmıştır. Uzun dönemli yönelim kültürünün düşük puanında, insanlar geçmişe ve özellikle bugüne daha fazla ilgi duyarlar. İnsanların geçmişte ve şu anda sahip oldukları şeylerin geleceklerinden daha önemli olduğuna inanırlar.

Bu nedenle, düşük bir uzun vadeli oryantasyon kültürü puanında, insanlar anında tatmin olmayı tercih ederler; hemen sonuç almak isterler. Uzun vadeli yönelim kültürünün yüksek puanında, insanlar gelecekle ilgili daha fazla endişe duymaktadır.

En önemli şeyin çok çalışmak ve gelecek için iyi bir öngörüye sahip olmak olduğunu genellikle kabul ederler. Bu nedenle, insanlar sonuçlara ve hedeflere ulaşmada daha sabırlıdır. Kültürler arası IRM ortamlarında, uzun vadeli oryantasyon kültürünün düşük ve yüksek puanları arasındaki farklar, bilgi sunumunun tasarımını veya bilgi edinme davranışını etkileyebilir.

Ulusal kültürel farklılıkları tanımlamak için, modelinden uyarlanan kültürel puanlar ve beş kültürel boyut, ulusal kültürel profiller olarak sunulur. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir