YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA– Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA– Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

4 Aralık 2022 YÖK hedef Odaklı uluslararasılaşma YÖK Uluslararası Yayınevi Listesi Yükseköğretim Strateji Belgesi 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA

Uluslararasılaşma sorunları, en başından beri EAIR’in doğal bir parçası olmuştur. Amerikan Kurumsal Araştırma Derneği’nin (AIR) Avrupa şubesi, ikinci örgütün Uluslararası Faaliyetler Komitesi tarafından yaratılıp hayata geçirilmekle kalmadı, aynı zamanda birbirinden öğrenmek ve işbirliği yapmak niyetiyle kuruldu. Ulusötesi görüş ve deneyim alışverişinin yanı sıra araştırma sonuçları, EAIR’nin başlatılmasının başlıca nedenleriydi.

Yüksek öğretimdeki uluslararasılaşma süreçleri önemli dinamiklerle karakterize edildiğinden, bu temayı tartışma odakları yıllar içinde değişmiştir. Yine de, şu ya da bu şekilde, uluslararasılaşma, hemen hemen her EAIR Yıllık Forumunun bir konusu olmuştur. Bu katkı, terminolojinin analizi ve netleştirilmesi ile başlayacaktır.

Ardından, alandaki ana araştırma yaklaşımlarını sınıflandıracak ve ardından politika değişikliklerinin kısa bir tarihsel hesabını izleyecektir. Bir sonraki bölüm, yüksek öğretim bağlamında gerçekleştirilen veya halen yürütülmekte olan yüksek öğretim reformlarının dört alanını çizecektir. Bu değişiklik ve reformların devam eden üç süreci vardır. Sonuç bölümünde, politika yapıcıların büyük ilgisini çekecek daha ileri araştırmalar için konular ana hatlarıyla belirtilmiştir.

TERİM VE KAVRAMLARIN TANIMI

Avrupa yüksek öğretim kurumlarının birçok lideri tarafından yüksek öğretimde küreselleşme kavramının yakın zamana kadar şiddetle reddedilmesine rağmen, son birkaç yılda önemli bir konu haline geldi. EAIR’in bakış açısı ve erişimi de son on yılda daha küresel hale geldi veya Yıllık Forumuna giderek artan sayıda ülkeden gelen katılımcılar için daha çekici hale geldi.

Ancak küreselleşme kavramı Avrupa yüksek öğrenim alanına girdiğinde, birçok kurumsal lider, uluslararasılaşmanın yüksek öğretimin ekonomik küreselleşmeye verdiği yanıt olduğunu ve bu ikisi arasında oldukça fark olduğunu hissetti.

Özellikle üniversiteler, uluslararasılaşmanın ve bununla birlikte serbest fikir ve insan alışverişinin, bu tür yüksek öğrenim kurumlarının kuruluşundan bu yana her zaman bilim ve bilimin doğal bir özelliği olduğunu ve hala öyle olduğunu hissettiler.

Buna karşılık, küreselleşmenin işbirliğinden çok rekabetle, serbest mübadeleden çok para kazanmayla ilgili olduğu varsayılıyordu. Ayrıca ERASMUS ve şimdilerde SOCRATES gibi yüksek öğretim alanındaki Avrupa destek programları, karşılıklı güven, işbirliği ve öğrenci ve öğretmenlerin serbest akışı gibi ilkeler temelinde oluşturulmuştur.

Kısacası, küreselleşme, yüksek öğretim kurumlarının ve liderlerinin özlemlerini karakterize etmek için uygun olmayan, hatta ‘kirli’ bir kelime olarak görülüyordu. Artık değil! Bugün, giderek daha fazla sayıda üniversite lideri ve alandaki politika yapıcılar, kurumlarını “küresel oyunculara” dönüştürmeyi hedefliyor.

Birçok Avrupa ülkesinin ulusal düzeyinde de, son on yılda bazı yükseköğretim reformları uygulanmış veya bazı ülkelerde halen uygulanmaya devam etmektedir; bunlar, küreselleşme karşısında bireysel kurumların ve bir bütün olarak ulusal sistemlerin rekabet edebilirliğini geliştirmek için gerekli oldukları argümanına dayanmaktadır.

Peki uluslararasılaşma aslında yüksek öğretimde ve yüksek öğrenim için ne anlama geliyor? Bir yanda Avrupalılaşma, diğer yanda küreselleşme arasında, bölgeselden küresele uzanan bir süreklilik içinde bir şey mi? Yoksa kavrama iliştirilmiş farklı nitelikler ve felsefeler mi var?

Yüksek öğretimde uluslararasılaşma iki düzeyde tanımlama gerektirir. İlk olarak, uluslararasılaşma bir yandan Avrupalılaşmadan, diğer yandan küreselleşmeden ayrılmalıdır.

İkinci olarak, yükseköğretimde uluslararasılaşma süreçlerinin yer aldığı alanlar veya düzeyler belirlenmelidir. Burada, yüksek öğretimde uluslararasılaşmaya ilişkin çeşitli reform tartışmalarında ortaya çıkan az ya da çok buluşsal tanımlara dayanacağız.


YOK YAYINLARI
Google Akademik
YÖK Uluslararası Yayınevi Listesi
Yükseköğretim Strateji Belgesi
Ulusal Tez Merkezi
YÖK hedef Odaklı uluslararasılaşma
Erasmus yök Denklik
YÖK Tez


Farklı temel felsefeleri açıklamaya hizmet ederler.

– Avrupalılaşma, ‘uluslararasılaşma ışığı’ olarak, ortak ve paylaşılan bir tarih ve kültürle karakterize edilen bir alan olarak ve son olarak dünyanın geri kalanına karşı ekonomik, politik ve kültürel bir ittifak olarak görülüyor, yani ‘Avrupa Bir kale’.
– Uluslararasılaşma, ulusal devletler tarafından karakterize edilmeye devam eden, ancak giderek ulusötesi ve stratejik mübadele ve işbirliği ilişkilerine yol açan bir dünya düzenini yansıtır.
– Son olarak küreselleşme, ulus devletlerin sınırlarının ve ulusal yönlendirmenin daha az önemli bir rol oynamaya başladığı, hatta aşınmaya başladığı ve küresel rekabet süreçlerinin egemen olmaya başladığı yükselen bir dünya düzenini yansıtıyor. Küreselleşme kavramı, semboller, marka adları, imajlar ve teknolojik bilgi birikimi gibi maddi olmayan mallarla giderek daha fazla ticaret yapan bilgi toplumunun ortaya çıkışıyla da bağlantılıdır.

Dolayısıyla uluslararasılaşma, Avrupalılaşmadan daha geniştir, ancak küreselleşme kadar geniş değildir; çünkü sınırlar var olmaya devam ediyor ve bunlarla birlikte içermeler ve dışlamalar da var. Ayrıca, uluslararasılaşmada değişim ve işbirliği yönleri hakimken, küreselleşmede rekabet yönleri daha ön plandadır.

Uluslararasılaşma ve küreselleşme karşısında, Avrupalılaşma o zaman özel bir “bölgecilik” biçimi olarak nitelendirilebilir. Yüksek öğretimdeki kurumsal stratejilere bakarsak, üç yönelimi de buluruz: Avrupalılaşma, uluslararasılaşma ve küreselleşme.

Ancak argüman sadece mekansal tipolojilerle ilgili değil. Avrupalılaşmanın, uluslararasılaşmanın ve küreselleşmenin yüksek öğretim kurumlarının ve sistemlerinin yapıları, süreçleri, görevleri ve toplumsal misyonları ve vizyonları üzerindeki etkilerini de hesaba katmamız gerekir.

Aşağıdaki tartışma dizisinde, uluslararasılaşma süreçleri temel bir başlangıç noktası olarak kullanılırken, aynı zamanda bir yandan Avrupa etkileşimine odaklanmaya, diğer yandan küresel bir etkileşime geçişin oldukça akıcı olduğu akılda tutulmaktadır.

Yüksek öğretimde uluslararasılaşma süreçleri en az dört düzeyde tanımlanabilir.

a) Öğretilen ve çalışılan şeyin özünü veya özünü değiştirmeyi ve böylece değişim ve hareketliliğin ötesine geçmeyi amaçlayan derece programlarını ve öğretimi uluslararası hale getirmek için çabalar buluyoruz. Amaç, öğrencilerde kültürlerarası yeterliliklerin yanı sıra öğretme ve öğrenmede disiplinler arası ve disiplinler arası yaklaşımları güçlendirmektir. Ayrıca, kalite geliştirme yönleri bu düzeyde artan bir rol oynamaktadır.

b) Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinin tanıtılması, tanınma ve akreditasyon, kredi puan sistemleri ve modülerleştirme gibi ‘Bologna Süreci’ olarak adlandırılan şeyi düşünen uluslararası şeffaf ve uyumlu yapılar oluşturma çabalarını not ediyoruz.

Bu çabalarla ilgili hedefler, örneğin, artan çeşitlilik karşısında karşılaştırılabilirlik yoluyla bir bütün olarak Avrupa’nın uluslararası rekabet edebilirliğini sağlamak ve böylece yabancı öğrencilerin önündeki engelleri azaltmaktır.

c) Yüksek öğretim kurumlarında, geleneksel mesleki yönetim modelinin yerini daha yönetsel bir yaklaşımla değiştiren örgütsel reformlara dikkat çekiyoruz.

Tüm bu organizasyonel değişikliklerin uluslararasılaşma süreçleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur, ancak kurumların uluslararası ve hatta küresel alanda daha stratejik aktörler haline gelebilmesi için merkezi düzeyi güçlendirme argümanı ile ortaya atılmış veya getirilmiştir. Hedefler, örneğin ulusal ve uluslararası arenalarda kurumsal rekabet gücü ve performansın artırılması, yenilikçilik kapasitesinin yanı sıra verimlilik ve etkinliğin artırılmasıdır.

d) Son olarak, yüksek öğretim politikası ve politikasının uluslararasılaştığını açıkça belirtiyoruz. Ulusal düzeydeki siyasi aktörlerin ve kurumsal düzeydeki daha geniş bir özerkliğin yanı sıra, özellikle Avrupa Birliği, OECD, Dünya Bankası ve UNESCO gibi uluslararası ve uluslarüstü örgütler gibi yeni aktörlerin Avrupa’daki reform süreçlerini etkilemeye çalıştığını görüyoruz. ve yüksek öğretimin işlev ve amaçlarına ilişkin kendi tanımlarını teşvik ederek ve çeşitli teşvikler sağlayarak yüksek öğretimin yönlendirilmesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir