Bilginin Ayırt Ediciliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilginin Ayırt Ediciliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Bilgi edinme Bilgi EDİNME HAKKI Bilgi EDİNME HAKKI kaç günde cevaplanır 0
Modelleme Türleri

Bilgi Yönetimi Seçenekleri

Öneminin giderek daha fazla tanınmasına ve firmalarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, “bilgi yönetimi” yapısının hem yöneticiler arasında hem de bilim camiası tarafından yaygın olarak kabul edilen bir tanımı yoktur.

Bilgi yönetimi anlayışımız, amacı firmanın bilgisini yaratmak, depolamak, dönüştürmek, aktarmak, yaymak ve uygulamak olan bir dizi ilke ve uygulama ile karakterize edilen bir yönetim sisteminden oluşur. Bu tanım, bir yönetim sisteminin BY ilkelerinde somutlaşan inançlar ve değerler temelinde çalışıp çalışmadığını doğrulamamıza izin verir.

Aynı derecede önemli olan, bu ilkelerin, kurumsal bilginin yaratılmasına, dönüştürülmesine, yayılmasına ve kullanılmasına izin veren firmanın rutin davranışındaki bir dizi uygulama ve teknikte gerçekleşip gerçekleşmediğinin analizidir.

Bu nedenle, BY’yi iki boyutu olan üçüncü dereceden gizli bir yapı olarak tanımlıyoruz: ilkeler ve uygulamalar. Her boyut, organizasyonun bu ilkeleri tanıtmak için kullandığı temel ilke ve uygulamalar olan altı öğeyle ikinci dereceden gizli bir yapıdır: bilginin geliştirilmesine, aktarılmasına ve korunmasına yönelik yönelim (P1/T1), sürekli öğrenme organizasyon (P2/T2), global bir sistem olarak organizasyon anlayışı (P3/T3), Ar-Ge projelerini teşvik eden yenilikçi bir kültür geliştirme (P4/T4), insanı esas alan yaklaşım (P5/T5), ve yetkinliklere dayalı yeni yetkinlik gelişimi ve yönetimi (P6/T6). 12 birinci dereceden yapı, gözlemlenebilir değişkenler olan göstergeleri aracılığıyla çıkarılır.

Önerilen 49 maddeden oluşan, 26’sı KM ilkelerini ölçmek için ve 23’ü KM uygulamalarını ölçmek için önerilen ölçüm ölçeğini kullanıyoruz. Her ikisi de beşli Likert ölçekleriydi: KM ilkeleri ölçüm ölçeğinde, firmanın karşılık gelen maddeye verdiği önem derecesi ölçülürken, KM uygulamaları ölçüm ölçeği, tekniğin kullanılma derecesini ölçer.

Bilginin Ayırt Ediciliği

KBA, bilginin başarı için ne kadar önemli olduğunu vurgulasa da, firmanın bilgiye dayalı yeterliliklerini ölçmek için gösterilen çabalar hala sınırlıdır. Bu yazarları takiben, bu yapıyı ölçmek için algısal bir yaklaşım benimsedik.

Spesifik olarak, bilgiyi ayırt edici yeterlilikleri önerilen ölçekle ölçtük. Bu ölçek, bilgi ayırt edici yeterlilikleri, beş boyutlu ikinci dereceden bir gizli faktör olarak tanımlar: bilgi yatırımlarını ve akışlarını yönetme becerisi (K1), bilginin içsel edinimi (stok büyümesinin içsel yeteneği) (K2), içsel bilgi transferi (K2). K3), içsel bilgiyi yorumlama ve uygulama (K4) ve örgütsel hafıza (K5) vardır.

Birinci dereceden gizli faktörler, gözlemlenebilir değişkenleri temsil eden 37 gösterge seti aracılığıyla ölçülür. Ölçek, ayırt edici yetkinlikleri, firma yöneticisinin rakipleri ile ilgili olarak yaptığı öz değerlendirmeye dayalı, sübjektif bir semantik ölçekle ölçer.

Katılımcılar, rakiplerininkiyle karşılaştırıldığında firmanın ayırt edici yeterliliklerini nasıl algıladıklarını değerlendirirler. 1 = rakiplerimizden çok daha kötü, 3 = normal, rakiplerimizle aynı seviyede ve 5 = rakiplerimizden çok daha iyi olan beşli Likert ölçeği kullanılmıştır.

Sağlam Performans

Bilgi yoğun endüstrilerde firma performansını ölçmenin karmaşıklığı artar. Bilgiyle ilgili faaliyetlerde firma performansını ölçmek için kullanılan ölçütlerdeki yoksulluğu vurgulayın. Bilgi yoğun firmalar genellikle girişimcidir, pazarda az sayıda ürün vardır ve sonuç olarak düşük satış yolu vardır.

Yüksek sermaye yoğunluğuna sahiptirler, büyük miktarda maddi olmayan varlık biriktirirler ve başlangıçta zarar görürler. Sermaye karlılık endeksleri, satış büyümesi veya pazar payı gibi geleneksel firma performansı ölçütleri, bu bağlamlarda yalnızca gösterge olarak yetersizdir.

Gelecekteki firma performansını ölçmek için firmanın piyasa değerini kullanın, çünkü bu firmalar gerekli sermayeyi artırmak için sıklıkla bir halka arz kullanırlar. Bu kriter, firmanın piyasa değerinin, gelecekte rant yaratma kapasitesi, maddi olmayan varlıkları ve bilgi potansiyeli dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri topladığı etkin piyasa hipotezini varsayar.

Bununla birlikte, firma performansının piyasa ölçümleri, ekonomik döngü ve borsanın durumu tarafından saptırılır. Bilgi edinme sorunu da bir engel teşkil etmektedir. Bu önlemler sadece borsada işlem gören firmalara uygulanabilir ve parçalanmış endüstriler ve birçok aile şirketi için değerleri keskin bir şekilde düşer.

Bu araştırmada, tasarlanan ve geçerliliği sağlanan ölçeği kullanıyoruz. Bu araç, firma performansını rakiplerine göre şirket yönetiminin kendi kendini sınıflandırmasından oluşan beşli Likert tipi bir ölçekle ölçer.

Bu ölçek, klasik ekonomik ve finansal göstergeleri, pazardaki konumu ve firmanın gelecek potansiyelini ve organizasyondaki farklı paydaşların hedeflerini değerlendiren 25 değişkenden oluşmaktadır.

Bu ölçeğin ek bir avantajı, incelenen popülasyondaki en değerli varlıkları oluşturan maddi olmayan veya bilgiye dayalı varlıkların etkilerini kapsamasıdır. Ölçeği oluşturan maddelerin ortalaması alınarak genel organizasyonel performans değerlendirilmiştir.


Bilgi EDİNME HAKKI
Bilgi EDİNME YOLLARI
Bilgi EDİNME HAKKI kaç günde cevaplanır
T.C. ile Bilgi Edinme
Bilgi edinme Hakkı örnek
Bilgi edinme Kanunu numarası
Bilgi EDİNME Kanunu
4982 sayılı Bilgi EDİNME HAKKI Kanunu ve ilgili


İstatistiksel Yöntemler

Ölçme araçlarının doğrulanması ve hipotezlerin test edilmesi EQS 5.7b yazılım programı kullanılarak yapısal eşitlik modelleri üzerinden iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar, gizli değişkenlerin bir ölçüm analizinden ve bunların yapısal bir modele olan bağlantılarından oluşur.

Bu modeller, modelin değişkenleri arasında bir dizi eşzamanlı nedensel ilişki kurmamızı sağlar. Bu çoklu nedensel analiz sayesinde, doğrudan yapısal etkileri tahmin etmenin yanı sıra, dolaylı etkileri de tahmin edebiliriz. Örnek, çok değişkenli normallik varsayımını karşılamadığından ve sürekli olmayan değişkenler kullandığından, parametre tahmini, güçlü standart tahmincilerle birlikte ML prosedürünü kullandı.

Veri ve Örnek

Değişkenlere ilişkin bilgiler, posta anketiyle yürütülen birincil bir çalışmada toplanmıştır. Anket, tasarlanan KM ilkelerini (26 madde) ve KM uygulamalarını (23 madde) ölçmek için ölçeği tarafından tasarlanan bilgi ayırt edici yeterlilikler ölçeğini (37 madde) ve firmayı kullanır. 

Anketi yanıtlayan kişi, tüm soruları yanıtlamak için gerekli küresel bakış açısına sahip olduğundan, firmanın yöneticisiydi. Ölçüm aracı, 10’u biyoteknoloji ve 10’u telekomünikasyon endüstrilerinden olmak üzere 20 firmada ön teste tabi tutulmuştur. Saha çalışması Aralık 2001 ile Mart 2002 arasında gerçekleştirilmiştir.

Ampirik çalışmayı yürütmek için en uygun popülasyonun bilgi veya yüksek teknoloji yoğun endüstriler olduğunu düşündük. Araştırma için biyoteknoloji ve telekomünikasyon endüstrileri seçildi çünkü maddi olmayan varlıkların yönetimi diğer endüstri türlerine göre daha net bir şekilde takdir ediliyor.

Bilgi basit bir varlık değildir, aksine diğer varlıklara odaklanır. Başarılı olmak için firmalar, pazar değişikliklerini tahmin ederek sürekli olarak öğrenebilmeli ve bilgilerini uygulayabilmelidir.

Bu firmalar bilgiyi ana kaynak olarak kullanarak yüksek teknoloji ürünü ve hizmetleri sunmaktadırlar. İnovasyonun (genellikle radikal) temel bir amaç olduğu ve Ar-Ge çabasının çok yüksek olduğu, teknolojik süreksizlik ile karakterize edilen dinamik endüstrilerdir.

Böylece yeni bilgi üretimi sürekli ve hızlıdır. Sonuç olarak, firmalar sürekli bilgi akışı (iç ve dış) aldığı ve bilgi stoku biriktirdiği için bilgi yönetimi fonksiyonlarını değerlendirebiliriz. Bu bağlamda, bilgi yoğun endüstrilerdeki firma performansı, bilgi varlıkları stoğuna ve KM sistemleri ile bilgi akışlarını organize etme becerilerine bağlı olmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir