Ulusal Çalışma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ulusal Çalışma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

31 Ocak 2023 ILO üye ülkeler Türkiye ILO ya kaç yılında girdi uluslararası çalışma örgütü (ilo) 0
Denormalizasyon Nedir?

Ulusal Çalışma

Veri kaynaklarından biri, 2000-2001’de Duxbury ve Higgins tarafından yürütülen ulusal iş-yaşam dengesi çalışmamızdan geliyor. 100 orta ve büyük ölçekli (yani 500 veya daha fazla çalışan) firmada çalışan toplam 31.571 çalışan, 12 sayfalık bir anket aracını doldurdu.

Anket örneği, istihdam sektörü, yaş, bölge, topluluk büyüklüğü, iş türü, eğitim, kişisel gelir, aile geliri ve Kanada işgücünü yansıtan ailenin mali refahını temsil etmektedir. Kanadalı ve ABD’li iş gücü arasındaki benzerlikler, sonuçların bu çalışmanın ötesinde genellenebileceğini düşündürmektedir.

Ulusal Çalışma, (1) işte (ofiste ve evde fazla mesai dahil), (2) normal saatler dışında evde çalışarak ve (3) dışarıda işle ilgili işleri yapmak için teknolojiyi kullanarak geçirilen haftalık saatlere ilişkin veriler sağladı. normal ofis saatleri. Ayrıca teknolojinin (1) iş yükünü, (2) iş/özel/aile yaşamını dengeleme becerisini, (3) stresi, (4) üretkenliği, (5) iş güvenliğini ve (6) ilgiyi nasıl etkilediği hakkında algısal sorular sorduk. iş. Bu algısal sorular, 1 = azalmış, 3 = değişiklik yok ve 5 = artmış olan beş puanlık bir ölçekte ölçülmüştür.

Analiz amacıyla, veriler üç gruba ayrıldı: (1) azaldı (1 ve 2 puan), (2) değişiklik yok (3 puan) ve (3) arttı (4 ve 5 puan). Üçüncü bir soru grubu (yine beş puanlık bir ölçekte ölçülür) iş doyumu, işten ayrılma niyeti, algılanan stres, tükenmişlik ve yaşam doyumu hakkında sorular sordu.

Farklı WET türlerinin kullanımı ve etkisine ilişkin veriler, 2004 yılında gerçekleştirilen Web tabanlı bir anket kullanılarak toplanmıştır. Bu ankette kullanılan ölçeklerin neredeyse tamamı bu çalışma için tasarlanmıştır ancak diğer çalışmalarda kullanılan psikometrik açıdan sağlam ölçümler modellenmiştir.

Anket altı bölüme ayrılmıştır: arka plan bilgisi, dizüstü bilgisayarların kullanımı ve etkisi, cep telefonlarının kullanımı ve etkisi, BlackBerry cihazlarının kullanımı ve etkisi, PDA’ların kullanımı ve etkisi ve ev bilgisayarlarının kullanımı ve etkisi. Anketin arka plan bölümü, temel demografik verilerin yanı sıra iş taleplerine ilişkin bilgileri de içermektedir.

WET kullanımı konusunu ele almak için, katılımcılara bu çalışmada ele alınan çeşitli WET türlerini kullanıp kullanmadıklarını sorarak başladık. Evet diyenlerin hem iş günlerinde hem de mesai dışı günlerde ofiste, evde, ev veya ofis dışındaki mekanlarda teknolojiyi kullanarak ne kadar zaman geçirdiklerine dair veri topladık.

Ayrıca, bu teknolojiyi kullanımlarının son altı ayda ne kadar değiştiğini belirtmelerini de istedik. Çeşitli WET biçimlerinin etkisine ilişkin veriler de toplanmıştır. Katılımcılardan her bir iş genişletme teknolojisi türünün stresleri, iş yükleri, üretkenlikleri ve iş-yaşam dengeleri üzerindeki etkisini değerlendirmelerini istedik.

Ankete 845 çalışan yanıt verdi. Bu örneklem, cinsiyet (%53 kadın) ve yaş (%32’si 40 yaşın altında, %39’u 40-49 ve %27’si 50 yaş ve üstü) açısından iyi dağılmıştır. Ankete katılanların neredeyse tamamı bilgi işçileriydi; rutin olmayan, bilgi yoğun işler yapan çalışanlar.

WET anketinin sonunda, yanıtlayanlardan takip amaçlı odak gruplarına veya görüşmelere katılma isteklerini belirtmelerini istedik. Bu, 117 olası odak grup adayı ve bir görüşmeye katılmaya istekli 136 kişiden oluşan bir liste oluşturdu.

WET kullanılarak harcanan toplam çalışma haftasının yüzdesi, “WET’e Bağımlılık” olarak etiketlediğimiz bir değişkeni hesaplamak için kullanıldı. Örneği yaklaşık olarak eşit büyüklükteki üç gruba bölmek için bu değişkeni kullandık:

• WET’e DÜŞÜK bağımlılık (WET kullanarak toplam çalışma haftasının %20’sine kadar)
• WET’e ORTA derecede bağımlılık (WET kullanan toplam çalışma haftasının %21 ila %60’ı)
• WET’e YÜKSEK bağımlılık (WET kullanan toplam çalışma haftasının %60’ından fazlası)


ILO açılımı
uluslararası çalışma örgütü (ilo)
ILO organları
İlo nedir
Türkiye ILO ya kaç yılında girdi
ILO üye ülkeler
ILO kurucu üye devletler
İlo nedir İngilizce


Odak Grupları

WET’in avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi toplamak için odak grupları gerçekleştirildi. İki odak grubu gerçekleştirildi: biri WET’e yüksek bağımlılığı olan dokuz gönüllüyü ve biri orta ila düşük bağımlılığı olan sekiz gönüllüyü içeriyordu.

Röportajlar

İnsanların WET’i neden bu şekilde kullandıklarını daha iyi anlamak ve WET’e karşı duygu ve tutumlarını keşfetmek için derinlemesine görüşmeler yapıldı. Görüşme örneklemi, demografik özellikleri anket örneklemine benzeyecek şekilde seçilmiştir. WET’e orta ila düşük bağımlılığı olan 30 kişi ve yüksek bağımlılığı olan 31 kişi ile görüşmeler yapıldı. 30-60 dakikalık görüşmeler telefonla yapıldı, kaydedildi, yazıya döküldü ve içerik analizi yapıldı.

Sonuçlar İş Uzatma Teknolojisinin Kullanımı

Ulusal anketimize katılan 31.571 kişinin yarısından sadece azı, ofis dışındaki çalışmaları desteklemek için WET teknolojisini kullandı. Bu katılımcılar, iş uzatma faaliyetlerinde haftada ortalama beş saat (veya ayda 20 saat) harcadılar. Bu fazladan saatlerin neredeyse tamamı evde ödenmemiş fazla mesaiydi.

WET Anketi, WET kullanımının daha ayrıntılı bir tahminini vermek için kullanılabilir. Bu veriler, çalışanların iş uzatma faaliyetlerini desteklemek için teknolojiyi önemli ölçüde kullandıklarını göstermektedir.

Örneklemin yarısı evde çalışmak için WET’i kullanırken, üçte biri iş veya ev dışındaki yerlerde çalışmayı desteklemek için WET’i kullandı. Kanada’da WET kullanımının bir başka göstergesi, operasyonel olarak yüzde olarak tanımladığımız çalışanların WET’e bağımlılığı incelenerek elde edilebilir.

Bir çalışanın WET kullanarak geçirdiği toplam çalışma haftası. Verilerimiz, yanıt verenlerin %42’sinin WET’e düşük düzeyde bağımlı olduğunu (yani, çalışma saatlerinin %20’sinden azını WET kullanarak geçirdiklerini), %28’inin orta derecede bağımlı olduğunu (yani, çalışma saatlerinin %20 ila %60’ını harcadığını) gösteriyor. WET kullanarak) ve %30’u yüksek oranda bağımlıydı (yani çalışma haftalarının %60’ından fazlasını WET kullanarak geçirdi).

Tablo 2’nin incelenmesi, WET’e yüksek bağımlılığı olan çalışanların, işle ilgili faaliyetlerde (haftada 68,8 saat) orta (haftada 52,4 saat) veya düşük (haftada 43,3 saat) çalışanlara göre haftada önemli ölçüde daha fazla saat harcadığını göstermektedir.

İş yükleri arasındaki fark, ofiste çalışarak geçirilen haftalık süredeki farklılıklara atfedilemeyeceği gibi, alternatif iş yerlerinde çalışarak geçirilen süreye de atfedilemez.

Aksine, veriler açıktır; WET’e yüksek bağımlılığı olan çalışanlar, orta derecede bağımlı olanlara göre haftada iki kattan fazla evden çalışırken ve düşük bağımlı olanlara göre haftada beş kattan fazla daha fazla evden çalışıyor.

Bu verilerden nedenselliğin yönünü belirlemek mümkün değildir (yani, WET teknolojisi iş yüklerini mi artırır yoksa artan iş yükleri insanları bu taleplerle başa çıkma aracı olarak WET’i benimsemeye mi yönlendirir?) Daha sonra sunulan görüşme verileri sorunu çözmemize yardımcı olacaktır. b

Cep telefonlarının, dizüstü bilgisayarların, ev bilgisayarlarının (e-posta erişimi olan ve olmayan), BlackBerry cihazlarının ve PDA’ların kullanımını gösterir. Cep telefonu, BlackBerry cihazları ve PDA kullanımının arttığı, dizüstü bilgisayar ve PC kullanımının ise sabit kaldığı görülmektedir.

Bu çalışma aynı zamanda çalışanların farklı WET biçimlerini kullanarak geçirdikleri haftalık süreyi ölçmeye çalıştı. Bu veriler, WET kullanımının iş türüyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna daha fazla destek sağlar. Örneğin, BlackBerry kullanımı, bu teknolojilerden önemli ölçüde daha fazla yararlanan yöneticiler ve profesyoneller ile seviye ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir