Yapıların Geçerliliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yapıların Geçerliliği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Görünüş geçerliliği Kapsam geçerliliği Nedir Yapı geçerliliği 0
Modelleme Türleri

VERİ TOPLAMA

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Fortune 1.000 şirketindeki kıdemli BT yöneticilerine tüm yapılar için öğeleri içeren bir anket gönderildi. Unvanları arasında Baş Bilgi Sorumlusu, Bilgi Hizmetleri Başkan Yardımcısı, MIS Direktörü ve Veritabanı Yönetimi Direktörleri vardı. Araştırma için sekiz özel sektörden 1000 yönetici, tabakalı rasgele örnekleme dayalı olarak seçildi.

%20,7’lik saygın bir yanıt oranı için toplam 207 anket geri gönderildi. Ankete katılanların demografik özellikleri ve çalıştıkları şirketler rapor edilmiştir. Yanıt vermeme yanlılığı, ki-kare tek örneklem testi kullanılarak, geri gönderilen anketlerin sektör dağılımını nüfus sanayi dağılımıyla karşılaştırarak araştırıldı.

Nüfus dağılımına karşı örnek endüstri dağılımını test eden hesaplanan ki-kare istatistiği, 7 serbestlik derecesi ile 14.04 idi ve bu nedenle .05 düzeyinde anlamlı değildi. Bu, örneklemdeki firmaların sektör dağılımının, popülasyondaki firmaların dağılımından önemli ölçüde farklı olmadığını, dolayısıyla yanıt yanlılığının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösterdiğini ortaya koydu.

Verilerin analizi iki aşamadan geçti. İlk olarak, yapıların ölçüm özellikleri doğrulanmıştır. Bunu iki hipotezin testleri izledi.

Yapıların Geçerliliği ve Güvenilirliği

Personel becerileri yapısının geçerliliği, EQS programı kullanılarak doğrulayıcı bir faktör analizi ile araştırıldı. EQS for Windows programı, doğrulayıcı faktör analizi için kullanılabilecek analitik bir araçtır.

Tablo 5’te gösterilen bu analizin sonuçları, bu yapının faktörleri için makul bir uyum gösterdi. Her endeks .8’e yaklaştı veya .8’den büyüktü ve düzeltilmiş ki-kare değeri 5’in altındaydı; bu, bir keşif çalışması için iyidir.

BT personel becerileri yapısının her bir boyutu için güvenilirlik, Cronbach’s alpha kullanılarak belirlendi. Güvenilirlik, iç tutarlılığın bir ölçüsüdür ve keşif çalışmaları için alfa değerinin en az .5 olması önerilir.

BT personeli beceri boyutları için güvenilirlik, teknik bilgi ve beceriler için .74, iş bilgi ve becerileri için .74, kişilerarası bilgi ve beceriler için .84 ve teknoloji yönetimi için .51 idi. Bu güvenilirlik istatistikleri .5 veya daha büyük olduğu için, tüm boyutların BT personeli becerileri yapısı için güvenilir olduğu kabul edildi.

Esnek IS altyapısı yapısı üzerindeki doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları Tablo 6’da rapor edilmiştir. Genel doğrulayıcı modelin iyi bir şekilde uyması, bu yapı için kabul edilebilir geçerliliği göstermiştir.

Her indeks 2’den küçük ayarlanmış ki-kare ile .9’a yaklaştı veya daha büyüktü. Cronbach alfa ile ölçülen tüm boyutlar için güvenilirlik .5’ten büyüktü ve esnek IS altyapı yapısının boyutlarının güvenilir.

BT’nin rekabet avantajına katkısını temsil eden yapının doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları iyi bir genel uyum gösterdi. Her endeks, 2’den küçük bir ayarlanmış ki-kare ile .9’a yaklaştı veya daha büyüktü. Bu yapının boyutları için güvenilirliklerin tümü .5’ten büyüktü.


Kapsam geçerliliği Nedir
Görünüş geçerliliği
Yapı Geçerliliği örnek
Kapsam ve yapı geçerliliği farkı
Yapı geçerliliği
Yordama geçerliliği
Yapı Geçerliliği Nedir
Yordama geçerliliği nedir


Yapılar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

BT personel becerileri ile (1) esnek IS altyapısı ve (2) BT’nin rekabet avantajına katkısı arasındaki ilişkileri incelemek için kanonik korelasyon analizi kullanıldı.

Kanonik korelasyon analizi, çoklu kriter (bağımlı) değişkenler ve çoklu yordayıcı (bağımsız) değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin incelenmesini kolaylaştıran çok değişkenli bir istatistiksel prosedürdür.

Çoklu regresyon, tek bir bağımlı değişken ile bir dizi çoklu bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi araştırırken, kanonik korelasyon, çoklu bağımlı değişkenler ve çoklu bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi aynı anda değerlendirir.

Kanonik korelasyonun amacı, biri bir dizi bağımsız değişken ve diğeri bir dizi bağımlı değişken olmak üzere iki değişken grubu arasındaki ilişkinin gücünü ölçmektir. Boyutlar arasında maksimum korelasyonu üreten her set için bağımsız boyutlar belirleme yeteneğine sahiptir.

Böylece, kanonik korelasyon, bağımsız ve bağımlı değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi maksimize eden her bir değişken kümesinin boyutsallığının optimum yapısını tanımlar. Birden çok bağımlı ve bağımsız değişkenin olduğu durumlarda, kanonik korelasyon en uygun ve güçlü çok değişkenli tekniktir.

Kanonik korelasyonu yorumlarken üç kriter kullanılmalıdır: (1) fonksiyonun istatistiksel anlamlılık seviyesi, (2) kanonik korelasyonun büyüklüğü ve (3) iki veriden açıklanan varyans yüzdesi için artıklık ölçüsü ayarlar.

Genel olarak kabul edilebilir minimum olarak kabul edilen bir kanonik korelasyonun anlamlılık düzeyi, (.01 düzeyiyle birlikte) bir korelasyon katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu düşünmek için genel olarak kabul edilebilir düzey haline gelen .05 düzeyidir.

Kanonik korelasyonun büyüklüğü için temel kural, birçok referansta yaklaşık .4 olan faktör analizindeki faktör yükleri kuralına benzer. Artıklık ölçüsü, regresyondaki R2 istatistiğine benzer ve benzer şekilde yorumlanır.

İlk kanonik korelasyon analizinde, BT personel becerilerinin boyutları, esnek bir IS’nin boyutları ile bağımsız değişkenler (teknoloji yönetimi, iş bilgi ve becerileri, kişilerarası ve yönetim bilgi ve becerileri ve teknik bilgi ve beceriler) kümesi olarak kullanılmıştır. (bağlanabilirlik, uyumluluk ve modülerlik).

Buradaki istatistiksel problem, bir yanıtlayıcının BT personeli becerileri ve BS altyapısı hakkındaki algıları arasındaki herhangi bir gizli ilişkiyi tanımlamayı içerir. Verilerin analizi, bu iki boyut grubu arasında kesin bir ilişki olduğunu gösterdi. Kanonik korelasyon sonuçlarına göre Hipotez 1 desteklenmiştir.

Bir kanonik korelasyon analizinin sonuçlarına güvenmek için, sonuçların sistematik bir şekilde araştırılması gerekir. İlk adım, kanonik fonksiyonun genel uyumunu belirlemektir. Tablo 8, bu analiz için genel uyum indekslerini göstermektedir.

İki kanonik fonksiyon, F testlerinde .01’den düşük p değerleri ile istatistiksel olarak anlamlıydı. Diğer test istatistikleri de toplu olarak alınan kanonik fonksiyonların istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde .01 düzeyinde veya altında olduğunu gösterdi.

Kanonik korelasyon sonuçlarını araştırmadaki bir sonraki adım, artıklık analizini incelemektir. Tablo 9, yordayıcı değişken için artıklık indeksinin birinci kanonik fonksiyon için .1835, kriter değişkeni için indeksin ise .1229 olduğunu göstermektedir. Bu sayılar, birinin diğerinin açıkladığı varyans miktarını gösterir.

Fazlalık sayısı, çoklu regresyonun R2 istatistiğine benzediği için, sonuçları burada bu bakış açısıyla açıklıyoruz.

Organizasyon düzeyindeki bir çalışmada varyansın %20’sinden biraz daha azını açıklamak, bu düzeydeki değişkenlere katkıda bulunabilecek diğer tüm faktörler dikkate alındığında oldukça anlamlı olabilir. Genel kanonik fonksiyonun ve makul artıklık katsayılarının istatistiksel önemi nedeniyle, ilk fonksiyon kabul edildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir