İki Aşamalı Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

İki Aşamalı Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Mart 2023 Araştırma Tasarımı Nedir? Makalede araştırma tasarımı Nedir 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Araştırma Soruları

Mobil iletişim cihazlarının bir reklam aracı olarak kullanımına ilişkin sistematik araştırma eksikliğinden hareketle bu çalışma, iki genel araştırma sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır:

1. Cep telefonu kullanıcıları, Web özellikli cep telefonları üzerinden alınan reklamı nasıl algılıyor?
2. Olumlu davranışlar, mobil reklamcılık bağlamında olumlu niyetlere, olumlu tutumlara ve olumlu güdülere veya inançlara atfedilebilir mi?

Kullanıcıların benzersiz özellikleri ve mobil ticaretteki teknolojiler göz önüne alındığında, e-ticaret şirketlerinin yaratıcı olması ve gerçekten çekici reklam stratejileri geliştirmesi büyük bir zorluktur.

Ampirik verilere dayalı bulgular bu bağlamda TRA’nın uygulanabilirliğini doğrularsa, e-ticaret şirketleri öncelikle tüketicilerin reklamlarına ilişkin olumlu inançlar geliştirmelerine yardımcı olacak yollar aramaya ve mobil cihazlara yönelik olumlu güdüleri ve tutumları güçlendirmeye teşvik edilecektir. reklam.

İki Aşamalı Araştırma Tasarımı

Bu çalışmada iki aşamalı bir araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. İlk aşamada, mobil reklamcılığa yönelik güdüler ve tutumlar ile niyetler ve davranışlar arasındaki korelasyon ilişkisi araştırıldı. Bu aşamanın sonucu olarak teorik bir model formüle edilmiştir.

İkinci aşama, teorik modelde yer alan yapılar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini inceleyerek TRA’nın mobil reklamcılığa uygulanabilirliğini değerlendirdi. İlk aşamada ele alınan korelasyon ilişkilerini test etmek için aşağıdaki iki hipotez formüle edilmiştir.

Tüketicilerin mobil reklamcılığa ilişkin genel algılarını değerlendirmek için, ilk genel araştırma sorusunu ele almak için iki tanımlayıcı istatistik (ortalamalar ve standart sapmalar) elde edildi. İkinci genel araştırma sorusuna yanıt olarak, değişken sayısını sıkıştırmak için faktör analizi uygulandıktan sonra, korelasyon ilişkileri kanonik korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir.

Bu analizlerden elde edilen bulgular, daha sonra ikinci aşamada doğrulanan teorik modelin formülasyonuna yol açtı. Aşama 1’deki analizler için istatistik yazılım programı SPSS (Versiyon 10.0) kullanılmıştır.

İkinci aşamada, ortaya çıkan modeli doğrulamak için bir yapısal eşitlik modelleme yazılım programı olan AMOS kullanıldı. Analiz, güçlü güdülerin olumlu tutumlar üzerindeki, olumlu tutumların olumlu niyetler üzerindeki, olumlu niyetlerin olumlu davranışlar üzerindeki ve olumlu tutumların olumlu davranışlar üzerindeki nedensel etkisini değerlendirdi. Olumlu formlarda ifade edilen aşağıdaki dört araştırma hipotezi ikinci aşamada test edilmiştir.

Anket, güdüler, tutumlar, niyetler, davranışlar, cep telefonu kullanımı ve demografik veriler hakkında veri toplamak için tasarlanmış altı soru setinden oluşuyordu. İlk sette, tüketicilerin cep telefonlarında reklam alma nedenlerini soran dört soru vardı.

Bu güdüler, mobil reklam hizmetlerinin potansiyel faydalarına olan inançlarını temsil ediyordu. Yedi sorudan oluşan ikinci set, tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarını ele aldı.

Üçüncü setteki üç soru, alınan reklamların niyetlerini sordu. Dördüncü sette yer alan beş soru, tüketicinin aldığı reklamlar karşısında yaptığı işlemleri içermektedir. Son iki soru grubu demografik ve kullanım deneyimi verilerini topladı.


Araştırma Tasarımı örnek
Araştırma tasarımı PDF
Araştırma tasarımı Türleri
Nitel araştırma tasarımı
Bilimsel araştırma tasarımı
Makalede araştırma tasarımı Nedir
Nitel araştırma Tasarımı örnekleri
Araştırma Tasarımı Nedir


Haziran ve Temmuz 2004’te Tayvan’daki üç tür cep telefonu kullanıcısından (üniversite öğrencileri, üniversite çalışanları ve iş pratisyenleri) veri toplamak için toplam 400 anket dağıtıldı. Daha gelişmiş dünyadaki birçok ülkedeki insanlara benzer , Tayvanlı tüketiciler, cep telefonlarını günlük yaşamlarında temel iletişim araçları olarak gördüler.

Bu nedenle çalışmanın bulguları, mobil ticarette daha genelleştirilmiş bir teori oluşturmak için önemli olabilir. Geri dönen bazı anketler, eksik veya görünüşte gelişigüzel yanıtlar nedeniyle atıldı ve veri analizi için kullanılan 358 etkili yanıtla sonuçlandı. Etkili örneklem yapısı %33 erkek ve %67 kadından oluşuyordu.

Ankete katılanların çoğunluğu (%95,5) en az 1 yıl cep telefonu kullanım deneyimine sahiptir ve bu nedenle bu çalışmanın amacı açısından deneyimli kullanıcılar olarak kabul edilebilir. Genel olarak, yaşlı muadillerinden daha fazla genç tüketici vardı – 21 yaş ve altındakilerin %5,5’i, 22 ila 30 yaş arasındakilerin %46,9’u, 30 ila 39 arasındakilerin %27,1’i ve 40 yaş ve üzerindekilerin %11,9’udur.

Genel yeterliliği sağlamak için anket anketinin güvenilirlik ve geçerlilik yönleri değerlendirildi. Araştırma yapılarının boyutsallığını değerlendirmek için faktör analizi yapılmıştır.

Her bir yapıyı temsil eden sorular ayrı ayrı analiz edildiğinde, analiz altı model yapısının (alma güdüleri, olumlu tutumlar, olumsuz tutumlar, niyetler, olumlu davranışlar ve olumsuz davranışlar) her biri için yalnızca bir faktör (özdeğer > 1) ortaya çıkardı. yapıyı temsil eden soru setinin tek boyutluluğu. Ek olarak, her yapı oldukça yüksek bir faktör yüküne ve çıkarılmış varyansa sahipti. Bu nedenle, anketin yeterli bir yakınsak geçerliliği sonucuna varılmıştır.

Anketin ayırt edici geçerliliği, anket yeterliliğinin bir diğer önemli göstergesidir. Buna göre, iki yapının her birinin ayrı ayrı çıkarılan varyansı, iki yapı arasındaki korelasyon katsayısının karesini aşarsa, bir anketin ayırt edici geçerliliği yeterlidir. Sonuç uygun ayırt edici geçerliliği gösterir.

Güvenilirlik değerlendirmesi için, güvenilirlik ölçütleri olarak Cronbach’s α değerleri kullanıldı. Her iki kriter de dikkate alındı. Nunnaly’nin kriteri, güvenilirlik değerlendirmesinin en az 0,7 olan eşik değerine dayandırılmasını gerektirir.

Bununla birlikte Cuieford, doğası gereği oldukça keşfedici bir araştırma için, 0,7’den büyük Chronbach α değerlerinin yüksek güvenilirlik seviyeleri olarak kabul edilebileceğini, 0,35 ile 0,7 arasındakilerin kabul edilebilir olarak kabul edildiğini ve yalnızca Cronbach α değerleri 0,35’ten düşük olanların olması gerektiğini ileri sürdü. 

Anketimizdeki tüm yapılar, kabul edilebilir güvenilirliğin bir göstergesi olarak 0,5’in üzerinde Cronbach α değerlerine sahipti. Bu analizler anketin genel yeterliliğini ortaya koymuştur.

Genel olarak araştırma, mobil reklamcılığın Tayvan’daki cep telefonu kullanıcıları tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmadığını ortaya çıkardı. Bu tüketici ilgisizliğine güdüler, tutumlar, niyetler ve eylemler üzerindeki düşük ortalama puanlardan tanık olunabilir.

1’den 5’e kadar olan ve 1’in “Kesinlikle Katılmıyorum” ve 5’in “Kesinlikle Katılıyorum” anlamına geldiği bir Likert ölçeğinde, en güçlü güdü ortalama 2,75 ile bilgi edinme idi. Bu sonuç, tüketicilerin şu anda cep telefonları üzerinden reklam alma isteklerinin fazla olmadığını göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir