YÜKSEKÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEKÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Kasım 2022 Araştırma Üniversiteleri sıralaması 2022 Araştırma üniversitesi ne demek Türkiye araştırma üniversiteleri 2022 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

YÜKSEKÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI

Literatür incelememiz, birbiriyle ilişkili ve her ikisi de yüksek öğretim araştırmacılarının ilgisini hak eden daha az araştırılmış iki alanı ortaya çıkardı. Birincisi, son yirmi yılda kurumsal teorinin gelişimi yeni kurumsalcılık tezinin çok ötesine geçerken, daha yeni teorik anlayışlar yüksek öğretim çalışmalarında nadiren uygulanmıştır.

Analizimiz, yükseköğretim araştırmacılarının yeni kurumsalcılık fikir ve kavramlarını benimsemelerinin 10-5 yıl sürdüğünü ortaya koymaktadır. Kurumsal kuramcıların geliştirdikleri bilgeliği yükseköğretim araştırmalarında kullanmadaki gecikme devam ediyor gibi görünüyor.

İkincisi, özellikle bireysel, ders/program ve bölüm/merkez düzeyinde öğretme ve öğrenme, ders tasarımı, akademik çalışma ve bilgi ve araştırma ile ilgili konulara kurumsal teori aracılığıyla daha nadiren yaklaşılmaktadır.

Orta düzey konulardaki yükseköğretim araştırmalarının aşırı vurgulanmasına ilişkin gözlemimiz, büyük ölçüde, yükseköğretim çalışmalarının büyük çoğunluğunun, mikro konulara odaklanmak yerine, esas olarak kuruluşlar ve çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilenen yeni kurumsal teoriyi kullanmasıdır. birey, öğretme ve öğrenme ve program düzeyinde kurumsal sorunlar.

Mikro düzeydeki örgütsel analizin önemini vurgulayan kurumsal teorinin yakın zamanda geliştirilen anlayışlarının, mikro düzeyde yüksek öğretimin konularının ve fenomenlerinin doğasını anlamada daha fazla yararlı olabileceğini savunuyoruz. Bazı araştırmalar, yeni kurumsallığın bile öğretme ve öğrenmeyle ilgili konuların daha iyi anlaşılmasını sağladığını göstermiştir.

Örneğin, akademik dürüstlüğün kurumsallaşması perspektifinden akademik kopya anlayışımızı geliştirdik. Akademik bütünlüğün yükseköğretimin uyum ve tutarlılığı için çok önemli olduğu ve dürüstlük olmadan kurumların nihayetinde öngörülemeyen olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağı sonucuna vardılar.

Ayrıca, eski ve yeni kurumsalcılığın içgörülerini birleştirerek öğretim paradigmasından bir öğrenme paradigmasına geçişe bir yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenen merkezli değerlendirmenin kullanımını inceler. İzomorfizm baskılarının reformları etkilemesine rağmen, değişime karşı bireysel direncin rolünün reformun başarısını önemli ölçüde belirlediğini buldu.

Yükseköğretim çalışmalarında yeni kurumsal teorinin egemenliğine rağmen, eski ve yeni kurumsalcılıkların, kurumsal girişimciliğin ve kurumsal mantığın birleşimi gibi kurumsal teorinin yeni anlayışlarını ve gelişmelerini kullanmaya yönelik bazı eğilimler olmuştur.

Eski ve yeni kurumsallığın birleşimi ile ilgili olarak dört makale bulduk. Örneğin, yükseköğretim kurumlarının örgütsel kimliğinin daha iyi anlaşılması için eski ve yeni kurumsalcılık birleştirilmiştir.

Eski kurumsalcılık, örgütsel kimliği “örgütsel yaşamda “gerçek” bir dengeleyici unsur” olarak algılarken, yeni kurumsalcılık perspektifinden “örgütsel kimlik, örgütün uyum sağladığı sosyal bir kurumdur”.

Böyle bir kavramsallaştırmanın ardından Stensaker, kurumsal kimlik ile belirli bir organizasyonun dış imajını ilişkilendirme süreci olarak markalaşmanın artan ve devam eden bir süreç olduğu ve yüksek öğretimin sosyal sorumluluğunu sürdürebileceği sonucuna varır.

Ayrıca, kurumsal girişimciliğin içgörülerini uygulayan dört makaleye rastladık. Örneğin, eylemci bir yönetim kurulundaki politika reformunun dinamiklerini analiz etti ve ne kurumsal yönetim perspektifinin ne de siyasi atamaların Massachusetts davasında incelenen politika geliştirme süreçlerini açıklamada yeterince ikna edici olmadığını buldu.


Yükseköğretim Dergisi
Türkiye araştırma üniversiteleri 2022
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Araştırma üniversitesi ne demek
Yükseköğretim Araştırmaları
Universite Araştırmaları Dergisi
Araştırma Üniversiteleri sıralaması 2022
Araştırma Üniversiteleri listesi


Bunun yerine, kurumsal girişimcilik kavramı vaka çalışmasını anlamak için verimli bir yol olduğunu kanıtladı, çünkü kurullar, kamu yüksek öğretimi için politika oluşturma ortamını etkileyen geniş çapta kabul görmüş ve güçlü kurumlarla çalışırlarsa politika geliştirmede başarılı olabilirler.

Benzer şekilde, işverenlerin mezunların istihdam edilebilirliğini nasıl algıladıklarını anlamak için kavramsal bir çerçeve geliştirme girişiminde, işverenlerin inanç sistemlerinin eşbiçimli güçlerden etkilenmesine rağmen, hükümet ve meslek örgütleri de dahil olmak üzere bazı aktörlerin kurumsallaşmış kuralları değiştirme potansiyeline sahip olduğunu iddia eder.

Bununla birlikte, kurumsal çalışma kavramını açıkça uygulayan hiçbir çalışma bulunmamıştır, ancak bazı kilit üyeler (örneğin akademisyenler) eski kurumsal çalışmaları korumaya çalışabileceğinden, yükseköğretim reformlarındaki çatışmaları ve bunlara karşı direnişi açıklamak için yararlı bilgiler sunabileceğine inanıyoruz. çerçeveler, yeni kurumsal mantıklar ise reformlarla tanıtılır. Aynı konuya kurumsal mantık perspektifinden daha iyi yaklaşılabilir.

Yükseköğretimin makro temellerini incelemek için kurumsal mantığı kullanan yalnızca iki makale bulduk. Yükseköğretim politikalarının kurumsal mantıklardan nasıl etkilendiğini araştırdık.

Kurumsal mantığın, siyasi gündemlerdeki konuları, çeşitli konuları ele almak için politikanın geliştirilme yollarını ve politika çözümlerini gerçekleştirmek için tasarlanacak meşrulaştırılmış uygulama biçimlerini anlamak ve tahmin etmek için önemli olduğunu savundu.

Ayrıca, kurumsal mantık kavramını “yüksek öğretim politikalarını hem makro hem de mikro perspektiflerden incelemek için” kullanmanın yararlı olduğunu öne sürdü. Son olarak, aktivist politika yapımından türetilen değişimleri kategorize eden tutarlı bir kurumsal mantıklar seti (ya da bir örgütsel alanda baskın olan inanç sistemleri) buldu.

Ayrıca, ortaya çıkan bu mantıkların, kamu yükseköğretim sistemindeki politika gelişmelerini ve uygulamalarını, eski uygulamalardan keskin bir şekilde ayırt edilebilecek şekilde çerçevelediğine dikkat çekti.

Benzer şekilde, kurumsal mantık perspektifini kullanarak, yönetim organları arasında stratejik konuların altında yatan iletişime dayalı olarak üniversitelerde liderlik, yönetişim ve yönetimin mikro bir temelini sağlamaya çalıştı.

Çalışmaları, üniversitelerin, üniversitelerin kurumsal mantığına karşı yeni bir yönetimciliğin kurumsal mantığını benimsemek için daha fazla baskı altında olduğu, kurumsal mantık olarak meslektaşlık ve yönetimcilik kavramına dayanmaktadır.

Liderlik, yönetişim ve yönetimin mutlaka birbirini dışlamadığını, ancak gündem oluşturma, eleştirel yansıma, tasarlama ve bilgi alma olmak üzere dört tamamlayıcı mikro modelde yansıtıldığını buldular. Ayrıca, üniversitelerin yönetimcilik değerlerini benimsemeleri için sürekli artan baskılara rağmen, araştırma ve öğretimin temel konularının büyük ölçüde özerk kaldığını savundular.

Kurumsal teori, çağdaş toplumda çeşitli örgütsel fenomenleri açıklamak için popüler ve güçlü bir araç haline gelmiş olsa da, onun yüksek öğretim araştırmalarındaki uygulamasına çoğunlukla çevre ve organizasyon gibi nispeten eski yeni kurumsalcılık kavramları hakimdir. ilişki, izomorfizm ve kurumsallaşma.

Temelde 1990’dan sonra geliştirilen teorinin daha geniş kavramları, yüksek öğretimdeki sorunları keşfetmek ve açıklamak için tam olarak kullanılmamıştır. Bu nedenle yükseköğretim araştırmacıları, yeni kurumsalcılığın sınırlarını aşmak için diğer birçok teoriden yararlanmaya çalışmışlardır.

Daha da cesaret verici olan şey ise, oldukça az sayıda olsa da bazı yükseköğretim araştırmacılarının, yükseköğretim araştırması yaparken kurumsal teoriye kapsamlı bir bakış açısı almanın önemini göstererek, çalışmalarında kurumsal teorinin ortaya çıkan dallarını tanıtmış olmalarıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir