Tartışmada Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tartışmada Veri Analizi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

20 Aralık 2021 Makale tartışma örnek Nitel veri analiz yöntemleri Nitel veri Analizi Nitel veri analizi aşamaları Nitel veri analizi Programları Veri analiz yöntemleri PDF 0
Data Element

Veri Analizi

Bu çalışmanın da odak noktası olan analizinden geliştirilip revize edildiğinden hareket ve adım tanımlaması için kullanıldı.

Model yedi hareketten oluşmaktadır. Görüldüğü gibi, bir yüksek lisans tezinin tartışma bölümünde yedi olası hareket vardır; bazıları zorunlu, geleneksel ve bazıları isteğe bağlı olarak sınıflandırılabilir. Yedi hareketten üçü (Hareket 4, 6 ve 7), Adımlar adı verilen daha küçük iletişim amaçlı birimlere sahip olabilir.

Veri Analizi Prosedürleri

Hareket tanımlama süreçlerinde aşağıdaki adımlar takip edilmiştir. İlk olarak, araştırmayı kabaca anlamak için başlıklar, özetler ve anahtar terimler okundu. İkinci olarak, tartışma bölümü, örneğin ‘bulgular şunu ortaya çıkardı…’, ‘bu çalışmanın bulguları şunu gösterdi ve ‘analiz’ gibi dilbilimsel ipuçlarını tespit etmek için okundu bu bulguları belirtmenin açık bir göstergesiydi.

Üçüncüsü, tartışma bölümündeki hareket ve adımların iletişimsel birimleri, genel iletişim amacına göre zorunlu, geleneksel veya isteğe bağlı olarak sınıflandırıldı. Dördüncüsü, hareketler ve adımlar nasıl sıralandıklarına daha yakından bakıldı. Son olarak, Arsyad (2013) ve Loan ve Pramoolsook (2015) sonrasında tartışma bölümünün ortak söylem kalıpları belirlenmiştir.

Hareketler ve adımlar belirlendikten sonra, belirli bir hareket veya adımın ne ölçüde kullanıldığını doğrulamak için İngilizce Yüksek Lisans Tezi’nin tartışma bölümündeki sıklıkları hesaplandı. Kanoksilapatham (2005) tarafından önerilen kriterler; Hareketlerin ve adımların sıklığını sınıflandırmak için zorunlu, geleneksel ve isteğe bağlı olarak kullanılmıştır.

Her tartışma bölümünde belirli bir hareket gerçekleştiyse (%100), ‘zorunlu’ olarak kategorize edildi. %60-99 arasında değişen bir hareketin meydana gelmesi ise ‘geleneksel’ olarak sınıflandırıldı. Sonunda, bir hareketin gerçekleşmesi %60’ın altındaysa, hareket ‘opsiyonel’ olarak kabul edildi. Aşağıda, yukarıdaki çerçevede olduğu gibi her hareketin açıklaması ve örneği bulunmaktadır.

Hareket 1 (Tartışma Bölümüne Giriş) aşağıdaki örneklerde olduğu gibi araştırma soruları, çalışmanın amaçları ve amaçları, teorik arka plan veya yerleşik bilgi ve çalışmanın araştırma metodolojisi gibi bazı ana ifadeleri içerir: 1) Araştırma, öğretmen tarafından uygulanan otantik değerlendirme modeli… İlk araştırma sorusu otantik değerlendirme modelinin ne olduğudur. Bu araştırmadaki ilk soru, işbirlikçi aracılığıyla anlamsal haritalamanın nasıl olduğudur.

Hareket 2 (Raporlama Sonuçları) aşağıdaki örneklerde olduğu gibi çalışmanın sonuçlarını sunmak için kullanılır: 1) İstatistik analiz testinden, sonuç 6.90 içe dönük öğrencilerin çok iyi puan aldığını gösterdi. 1. döngü ve 2. döngüye dayalı olarak, öğrencilerin ortalama puanı temel verilerden 2. döngüye yükseldi (temel verilerde 25.50’den 1. döngüde 52.50’ye yükseldi).


Makale tartışma örnekleri
Nitel veri analizi örnekleri
Nitel veri analizi aşamaları
Nitel veri analizi Programları
İçerik analizi Nedir
Nitel veri analiz yöntemleri
Nitel veri Analizi
Veri analiz yöntemleri PDF


Hareket 3 (Sonuçları özetlemek) çalışmanın sonuçlarını özetlemektir. Özetlemek, özetlemek, özetlemek, kısaca özetlemek gibi fiilleri/isimleri/ifadeleri özetlemek gibi dilsel ipuçları genellikle aşağıdaki örneklerde olduğu gibi bu hareketi tanımlamak için kullanılır: 1) Kısacası, yazmak öğrencilerin fikirlerini düzeltmelerine yardımcı olur. geri bildirim aldıklarında. Sonuç olarak, testten toplanan verilerden CORI stratejisi olduğu sonucunu çıkardı.

4. Hareket (Sonuçlar hakkında yorum yapma) araştırma sonuçlarının ilgili alanla ilgili anlam ve önemini ortaya koymaktır. 4. hamle, “Sonuçların yorumlanması”, “Sonuçların literatürle karşılaştırılması”, “Sonuçların muhasebeleştirilmesi” ve “Diğer çalışmalara atıfta bulunulması” olmak üzere dört farklı adımda çalışmanın sonuçlarının yorumlandığı merkezi bir hamle olarak kabul edilir. Her adımın özellikleri ve gerçekleşmeleri aşağıda sunulmuştur.

 4. Adım A (Sonuçların yorumlanması), öğrenciler tarafından çalışmanın sonuçlarına dayalı iddiaları veya genellemeleri ele almak için kullanılır, bu adımın işlevidir. Sonuçları yorumlamak için yazarlar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi görün, öner, belirt, belirmiş gibi kesinlik veya kesinlik ifade eden sözcükleri ve mayıs, olabilir, olabilir, olabilir gibi kiplik fiilleri kullanmayı tercih etmişlerdir:

1) Bu sorun, bir grup dil ​​becerilerinde öğrenciler arasındaki işbirliği ile çözülebilir ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dil becerilerini gösteren bilgi.

Move 4 Adım B (Sonuçların literatürle karşılaştırılması), yazarların çalışmalarının bulgularını önceki çalışmaların bulgularıyla karşılaştırmasına izin vermek için kullanılır, bu adımın işlevidir. Bu adımı gerçekleştirmek için, özellikle aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, aynı fikirde olmak, karşılaştırmak, benzer veya uyumlu olmak gibi belirli kelime veya kelime öbekleri biçiminde bazı belirgin dil özellikleri kullanılmıştır:

1) Araştırmacı, dolaylı geribildirimin çok yararlı olduğu konusunda Frodosen (2001) tarafından hemfikirdir.
2) Bu sonuç aynı zamanda Lewis (1997), Mauana (2012) ve Nurmasita’nın (2013) öğretmenin hala sınıfta ders anlattığı çalışmalarıyla da uyumludur.

4. Adım C (Sonuçların muhasebeleştirilmesi), okuyuculara daha fazla açıklama sağlamak veya bulgularda veya beklenmeyen sonuçlarda gözlemlenen farklılıkların nedenlerini vermektir. Bu sonuç, yazarların bulgularında benzer şekilde bulunan işaretleri netleştirme veya açıklama eğiliminde olduğu sonucunu çıkarmak için kullanılabilir. Bu özel iletişim amacını gerçekleştirmek için kullanılan rasyonel açıklamalar, olası açıklaması, olası, neden olabilir, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi açıklanabilir gibi kelimelerin veya deyimlerin kullanılmasıyla vurgulanmıştır:

1) Muhtemelen zikzak deseni kullanarak araştırmacıların bu desenin işlevini kabul ettiği anlamına gelir.
2) Destekleyici öğrenme materyalleri bağlamsaldı çünkü güncel materyaller olduğu gibi neredeyse kategori ayarlandı.

Move 4 Step D (Diğer çalışmalara atıfta bulunarak), çalışmanın bulgularını önceki çalışmaların bulgularıyla ilişkilendirmek ve sonuçları yorumlamak için tercih edilen seçenekler için kullanılır. Bu, yazarların bulguları sundukları ve ardından aşağıdaki örneklerde olduğu gibi literatüre atıfta bulunarak desteklenen bulguları yorumladıkları anlamına gelir:

1) Keşfetme aşamasında Kartikawati (2015) araştırmasında öğretmenin sadece bu konuda bilgi eksikliği olduğunu belirtmiştir.
2) İyi sözlü sunum becerilerine hakim olmaya işaret eden Verdeber ve Sellnow (2008) da öğrencilere yardımcı olacaktır.

Hamle 5 (Çalışmayı özetleme) araştırmanın ana bulgularını okuyuculara sunmayı amaçlar, bu hareketin işlevidir. Bu hareketi belirtmek için kullanılan anahtar kelimeler, 3. Harekette bulunanlara benzerdi; ancak bazı farklılıklar gözlemlendi.

En büyük fark, özet veya sonuç kelimelerinin veya kelime öbeklerinin, örneğin özet olarak, sonuç olarak, genel sonuçlarla ilgili belirli ifadeler tarafından takip edilirken, Hareket 3’tekileri belirli sonuçların takip etmesidir. Bu hamle, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, genellikle tartışmaların sonunda bulunur:

1) Araştırma bulgularından, akran geribildirimi etkinliklerinin öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceği söylenebilir.
2) Araştırmacı, öğretmenin dolaylı geribildirim stratejisinin yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

6. hamle (Çalışmanın değerlendirilmesi), araştırmacılar tarafından çalışmalarını önemi, sınırlamaları, sınırlamaları, genellenebilirliği, yeniliği, güçlü ve zayıf yönleri açısından değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir